02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Кандидати кои успешно го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно со 13.06.2024

Списокот можете да го превземете овде

 

 1. Магдалена Ивановски – социјален работник, ЈУ Центар за социјална работа Кратово
 2. Марија Постолов – психолог, ЈУ Центар за социјална работа Кратово
 3. Емилија Димитровска – педагог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево
 4. Шпреса Камбери – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 5. Ермира Цури – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 6. Суеља Јашари Фазлију – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 7. Џемиле Адеми-Салихи– психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 8. Јелена Радевска– педагог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 9. Анка Митревски– психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 10. Елиф Адемоска– социјален и рехабилитациски педагог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола
 11. Берат Нухи– социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 12. Аце Дедејски – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје/ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица
 13. Игбал Јајага – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 14. Адис Аљи – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 15. Лира Сејдиу – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 16. Митат Сефери – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 17. Сенад Абдулаи – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово
 18. Александра Кочовска– логопед, Здружение на граѓани Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби-Велес
 19. Александра Филиповска– социјален работник, ПУ СОС Детско Село- ОЕ Живеење со поддршка
 20. Пандора Наумческа– правник, Здружение Центар за развој и едукација – Прилеп
 21. Зорица Стаматовска – психолог, Македонско Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и развој на децата и младите и нивните семејства
 22. Џенета Лековиќ – логопед, Македонско Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и развој на децата и младите и нивните семејства
 23. Даниела Нестороска – психолог, Црвен крст на Република Северна Македонија, Општинска организација Струга
 24. Елеонора Андонова – социјален работник, Црвен крст на Република Северна Македонија, град Скопје
 25. Ивана Бошева – социјален работник, Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Неготино
 26. Арјета Зендели – психолог, НВО Имаго Плус Скопје
 27. Дениса Абдул– социјален работник, Црвен Крст на град Скопје
 28. Фросина Симоновска Антевски – дефектолог , Здружение Регионален центар за лица со интелектуална попреченост Порака Наша – Куманово
 29. Мануела Туранова Димова – психолог, Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености – Велес
 30. Благица Николиќ Децковска – психолог, Македонско Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и развој на децата и младите и нивните семејства
 31. Александра Николоска – дефектолог, Здружение за воспитно образовна психо-социјална поддршка ВОПС Охрид
 32. Јелена Стаменковиќ – психолог, Здружение Регионален центар за лица со интелектуална попреченост ПОРАКА НАША Куманово
 33. Тамара Спасовска – социјален работник, Приватна установа за вон-семејна заштита на стари лица Сончев дом Тодоровски
 34. Дарко Медарски – психолог, ЈУ Детски дом ,, 11 Октомври,, – Скопје
 35. Јована Марковска– социјален работник , ЈУ Детски дом ,,11 Октомври,, Скопје
 36. Билјана Кичевска – социјален работник, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и млади – Скопје
 37. Бистра Талеска Постоловска– психолог, ПУ СОС Детско Село- Центар за поддршка на згрижувачки семејства
 38. Слободан Наумоски – психолог , ПУ СОС Детско село Скопје
 39. Александра Досевска– социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 40. Милена Трајчевска–педагог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола
 41. Весна Пачешкоска– психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битолa