02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

 

1. Раководење во системот на социјалната заштита; 23.02.2024 од 12.00-13.30
2. Психосоцијална помош и поддршка на децата корисници на услуги во системот на
социјална заштита и јакнење на компетенции на стручните работници; 27.02.2024 од 12.00 -13.30
3. Мапирање на социјален простор; 22.02.2024 од 14.00 – 15.30
4. Мултикултурна медијација. 22.02.2024 од 12.00 – 13.00
5. Азил и меѓународна заштита 22.02.2024 од 10.00 -11.30
6. Родова рамноправност во социјална работа. 28.02.2024 од 12.00 – 13.30
7. Права на лицата со попреченост преку националната и меѓународната регулатива; 21.02.2024  10.00- 11.30
8. Права и услуги за лицата со попреченост во системот на социјалната заштита; 21.02.2023  12.00 – 13.30
9. Комуникација со лицата со попреченост; 27.02.2024 10.00 – 11.30
10. Сексуалност, сексуално и репродуктивно здравје и превенција од сексуална злоупотреба. 28.02.2024 10.00 – 11.30
11. Старателство на лица со одземена деловна способност; 23.02.2024 12.00 – 13.30
12. Зајакнување на знаењата на професионалците вклучени во социјална интервенција со стари лица. 20.02.2024 од 10.00 -11.30
13. Спроведување на мировна постапка и постапка за доверување на дете при развод на брак;23.02.2024 10.00 – 11.30
14. Уредување на лични односи и непосредни контакти на дете со родител/близок сродник со кој не живее; 29.02.2024 12.00 – 13.30
15. Надзор над вршење на родителското право во услови на развод и разделеност 29.02.2024 10.00 -11.30