02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

 

Реден број

          ОБУКА 

Датум и време

Процена на најдобриот интерес на детето  

24.11. 2023  

10.00 – 11.30

2.

Меѓугранична заштита на деца согласно меѓународни конвенции

28.11.2023 

10.00 – 11.30

3.

Принципи на правда за децата  

21.11. 2023 

10.00 – 11.30

4.

Деца во ризик согласно Закон за правда за децата  

21.11.2023 

12.30 – 14.00

5.

Деца во судир со законот  

23.11.2023 

10.00 – 11.30

6.

Деца жртви и сведоци

23.11.2023 

12.30 – 14.00

7.

Разбирање на потребите и работа со деца во ризик 

22.11.2023 

10.00 – 11.30

8.

Ангажирање и работење со семејства  

01.12.2023 12.30 – 14.00

9.

Етичко постапување на стручните работници во работа со деца/корисници во дејноста социјална заштита  

30.11.2023 10.30 -11.30

10.

Метод на водење случај во дејноста социјална заштита 

01.12.2023 

10.00 – 11.30

11.

Сместување на корисник во згрижувачко семејство 

29.11.2023 

10.00 – 11.30