02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

 

Распоред за полагање на практичен дел од испит за стекнување со општа и посебна лиценца (26.10.2023)

Види листа на кандидати

Прва Група (Сала 1, ДХО Даре Џамбаз)

1. Ина Велкова – дефектолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
на град Скопје 9:00
2. Арлинд Џемаили – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
на град Скопје 9:15
3. Чалика Чаловска-Гурмешевска – педагог, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа на град Скопје 9:30
4. Небахат Имери – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово 9:45
5. Катерина Војноска – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Тетово 10:00
6. Хаџере Ибиши – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Тетово 10:15
7. Фиторе Зубери – психолог , ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово 10:30
8. Анастасија Попоска – специјален едукатор и рехабилитатор Македонско
Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на
воспоставување и образованието, заштита и развој на децата и младите и
нивните семејства 11:00
9. Александра Цекова – социјален работник, (водител на случај), ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, 11:15
10. Емилија Анастасов – социјален работник, (водител на случај), ЈУ Центар за
социјална работа Пробиштип 11:30
11. Иванка Митевска – социјален работник, (водител на случај), ЈУ Центар за
социјална работа Кратово 11:45
12. Славица Иваноска – социјален работник, (водител на случај), ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп 12:00
13. Славица Анастасовска- правник, Здружение Хелсиншки Комитет за човекови
права – Скопје 12:15

Втора Група (Сала 5, ДХО Даре Џамбаз)

1. Мирјана Стојилковски – логопед, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Куманово 9:00
2. Моника Алексовска – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Куманово 9:15
3. Фуат Саљији -правник , ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Куманово 9:30
4. Даниела Крстевска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Куманово 9:45
5. Катарина Спасовиќ Стефановска- социјален работник, ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Тетово 10:00
6. Магдалена Тројачанец Ристевска – дефектолог, ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа Прилеп 10:15
7. Марија Бундова – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Гевгелија 10:30
8. Јелена Кажиќ Филипоска -социјален работник, ЈУ Специјален Завод Демир
Капија 10:45
9. Александра Александров – социјален работник, ЈУ Специјален Завод Демир
Капија 11:00
10. Бојана Лазаревска – социјален работник, Црвен Крст на град Скопје 11:45
11. Ангела Ристевска Огненовска – правник, (водител на случај), ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Битола 12:00
12. Дона Талевска- психолог, (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Битола 12:15
13. Кристина Ѓорговска – социјален и рехабилитациски педагог, (водител на
случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола 12:30
14. Тона Карева Талеска- правник, Здружение Хелсиншки Комитет за човекови
права – Скопје 12:45

Трета Група (Тренинг Центарот- ЈУ ЗСД)

1. Даниела Јованова Богева – психолог , ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Кавадарци 9:00
2. Пере Шемов – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кавадарци 9:15
3. Игор Еленчевски – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Охрид 9:30
4. Симка Настеска – социјален работник , ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Охрид 9:45
5. Тања Пандева – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струмица 10:00
6. Елена Јовановска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Струмица 10:15
7. Марија Ѓоргиовска – педагог, ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар
10:30
8. Цветанка Филиповска -социјален работник, ПУСЗ Олимпија 10:45
9. Ана Колевска -психолог, Црвен Крст на Р.С. Македонија – Општинска
организација, Демир Хисар 11:00
10. Јован Зузаровски -социјален работник, (водител на случај), ЈУ Центар за
социјална работа Ресен 11:45
11. Елена Грца – правник, (водител на случај), ЈУ Центар за социјална работа
Крушево 12:00
12. Маријана Коркут- правник, (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Струга 12:15
13. Јулија Дуева- психолог, (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Гевгелија 12:30