02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

 

Список на кандидати кои на 17.10.2023 год го положија теоретскиот дел од

испитот за стекнување со општа и посебна лиценца

1. Игор Еленчевски – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Охрид
2. Симка Настеска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Охрид
3. Небахат Имери – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово
4. Катерина Војноска – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово
5. Хаџере Ибиши – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Тетово
6. Тања Пандева – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струмица
7. Елена Јовановска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Струмица
8. Даниела Крстевска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Куманово
9. Чалика Чаловска-Гурмешевска – педагог, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Скопје
10. Марија Бундова – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Гевгелија
11. Фиторе Зубери – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Тетово
12. Марија Ѓоргиовска – педагог, ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар
13. Арлинд Џемаили – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на
град Скопје
14. Јелена Кажиќ Филипоска – социјален работник, ЈУ Специјален Завод Демир
Капија
15. Анастасија Попоска – специјален едукатор и рехабилитатор, Македонско
Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на
воспоставување и образованието, заштита и развој на децата и младите и
нивните семејства
16. Александра Александров – социјален работник, ЈУ Специјален Завод Демир
Капија
17. Магдалена Тројачанец Ристевска – дефектолог/ специјален едукатор и
рехабилитатор, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп
18. Фуат Саљији – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Куманово
19. Моника Алексовска – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Куманово
20. Пере Шемов – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Кавадарци
21. Цветанка Филиповска – социјален работник, ПУСЗ Олимпија
22. Лазаревска Бојана – социјален работник, Црвен Крст на град Скопје
23. Катарина Спасовиќ Стефановска–социјален работник, ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Тетово
24. Даниела Јованова Богева – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Кавадарци

25. Ана Колевска – психолог, Црвен Крст на Р.С. Македонија – Општинска
организација Демир Хисар
26. Ина Велкова – дефектолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на
град Скопје
27. Ангела Ристевска Огненовска – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Битола
28. Иванка Митевска – социјален работник, ЈУ Центар за социјална работа Кратово
29. Александра Цекова – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа на град Скопје
30. Дона Талевска – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Битола
31. Јован Зузаровски – социјален работник, ЈУ Центар за социјална работа Ресен
32. Елена Грца – правник, ЈУ Центар за социјална работа Крушево
33. Маријана Коркут – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Струга
34. Јулија Дуева – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа
Гевгелија
35. Славица Иваноска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Прилеп
36. Емилија Анастасов – социјален работник, ЈУ Центар за социјална работа
Пробиштип
37. Кристина Ѓорговска – социјален и рехабилитациски педагог, ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Битола
38. Славица Анастасовска – правник, Здружение Хелсиншки комитет за човекови
права – Скопје
39. Тона Карева Талеска – правник, Здружение Хелсиншки комитет за човекови
права – Скопје
40. Мирјана Стојилковски- логопед, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово