02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

1.Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита во периодот од 10.08.2023 до 11.09.2023 година.

2.Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа во периодот од 10.08.2023 до 11.09.2023 година.