02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца ќе се одржи на 30.05.2023 година во Сала бр.1 во ДХО „Даре Џамбаз“ – Скопје

 

Сите кандидати кои ќе го полагаат теоретскиот дел од испитот, потребно е со себе да носат документ за лична идентификација.
 
Потсетување: Кандидатите на кои им е побарано да достават дополнителен документ, потребно е истиот да го достават на денот на полагањето во оригинал или копија заверена на нотар. 

На кандидатите кои нема да го достават бараниот документ, нема да им биде дозволено полагање на теоретскиот дел од испитот.

 

ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ од испитот за стекнување со општа и посебна лиценца ќе се одржи на 30.05.2023 година во Сала бр.1 во ДХО „Даре Џамбаз“ – Скопје

 

 

I ГРУПА     09:00 часот

 1. Хана Мифтари Локи – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 2. Емел Демировиќ – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 3. Радица Коцевска – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес
 4.  Амра Јаворовац – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес
 5. Мирјана Стојилковски – логопед, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.
 6. Андреја Стефанов  – социјален работник, ПУ за вон-семејна социјална заштита на стари лица „Арија“- општина Бутел.
 1. Драгана Ристовска – социјален работник, ПУСЗ на стари лица Терзиева – Скопје.
 2. Ѓорѓи Симов – психолог, Центар за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село Скопје.
 3. Елеонора Чичевска – педагог, СОС Детско село – Скопје.
 4. Сара Радичева – социјален работник, Црвен крст на Република Северна Македонија, општинска организација Велес.
 5. Флорије Синани – правник, Црвен крст на Република Северна Македонија, општинска организација Гостивар.
 6. Христина Димишкова – социјален работник, Црвен крст на Република Северна Македонија, Црвен Крст на град Скопје, Општинска организација Кисела Вода.
 7. Христина Јованова – социјален работник, Здружение за поддршка и развој „Хуманост“ – Скопје.
 8. Симона Гошева – педагог, Адвентистичко добротворно здружение „Адра“ Скопје.
 9. Христина Донева – психолог, Кризен центар Надеж – Скопје.
 10. Лоренса Абаз – психолог, Здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка „Иницијатива за равој и инклузија на заедниците“ – Скопје.
 11. Семра Бајрам – педагог, Здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка „Иницијатива за развој и инклузија на заедниците“ – Скопје.
 12. Мерима Дестанова Фејзулаху – социјален работник, Здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка „Иницијатива за развој и инклузија на заедниците“ – Скопје.
 13. Марија Рамаданова – социјален работник (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
 14. Сара Сејфула – социјален работник (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

 

 

II ГРУПА     11:00 часот

 1. Ангелина Јангелова Ѓеорѓијев – социјален работник, ЈУ Центар за социјална работа Виница.
 2. Елена Грца – правник, ЈУ Центар за социјална работа Крушево.
 3. Димитринка Ѓорѓиоска Цветкоски – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.
 4. Ангела Чавкоска – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.
 5. Славица Иваноска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.
 6. Јован Зузаровски – социјален работник, ЈУ Центар за социјална работа Ресен.
 7. Панче Лазаров – педагог, ЈУ Центар за социјална работа Виница
 8. Анита Гошевска – социјален работник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија
 9. Билјана Димитровска – социјален работник (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево
 10. Ивона Секуловска – правник (водител на случај), ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар
 11. Сања Николовска, – правник, Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Делчево.
 12. Викторија Орешков – социјален работник, Црвен крст на Република Северна Македонија, Општинска организација Кавадарци.
 13. Ќамиле Асани – психолог, Здружение на граѓани „Милениум“ с.Слатино, Општина Теарце – Тетово.
 14. Ермира Селмани – специјален едукатор и рехабилитатор, Здружение на граѓани „Милениум“, с.Слатино, Општина Теарце – Тетово.
 15. Албеса Емини – психолог, Здружение на родители на деца со аутизам „Блуе Пуззле“ (Дневен престој на лица со попреченост– Гостивар)
 16. Арбеса Шерифи – специјален едукатор и рехабилитатор, Здружение на родители на деца со аутизам „Блуе Пуззле“ (Дневен престој на лица со попреченост– Гостивар)
 17. Пакизе Балиу Љимани – психолог, Здружение на родители на деца со аутизам „Блуе Пуззле“ (Дневен престој на лица со попреченост– Гостивар)
 18. Самије Весели – психолог, Здружение на родители на деца со аутизам „Блуе Пуззле“ (Дневен престој на лица со попреченост– Гостивар),
 19. Зумрета Џемаили – специјален едукатор и рехабилитатор, Здружение на родители на деца со аутизам „Блуе Пуззле“ (Дневен престој на лица со попреченост – Гостивар)
 20. Сања Коцева – социјален работник, Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанци и прекурзори – Терапевтска заедница ПокровСтрумица

 

III ГРУПА     13:00 часот

 1. Маријана Коркут – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга
 2. Марина Ѓорговска – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
 3. Кристина Ѓорговска – дипломиран социјален и рехабилитациски педагог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
 4. Ангела Ристевска Огненовска – правник, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
 5. Дона Талевска – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.
 6. Јулија Дуева – психолог, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.
 7. Марија Илиевска – социјален работник, Центар за социјална работа Крушево.
 8. Зоран Ваљаков – правник, Црвен крст на Република Северна Македонија, Општинска организација Радовиш.
 9. Живка Муканова – психолог, Црвен крст на Република Северна Македонија, Општинска организација Струмица.
 10. Маринела Аџиканова – социјален работник, Здружение за поддршка и развој „Хуманост“ – Скопје.
 11. Марина Спасеска – психолог, Здружение Центар за подобрување на квалитетот на животот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии Порака Нова Струга.
 12. Александра Стојковска – специјален едукатор и рехабилитатор, Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ – Делчево.
 13. Магдалена Петрушеска – социјален работник, ПУСЗ Дом Софија, Битола.
 14. Џансу Рахман – психолог, Црвен Крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Дебар.
 15. Елена Димитриева Стојановасоцијален работник, Здружение за поддршка и развој „Хуманост“ – Скопје.
 16. Дунава Димовски социјален работник, Здружение за поддршка и развој „Хуманост“ – Скопјe.
 17. Данијела Атанасова – социјален работник, ПУСЗ Дом за стари лица „Хантерс лајф“општина Петровец, Катланово
 18. Сања Дранговска – социјален работник, ПУСЗ „Св.Спас“ с. Кравари – Битола.
 19. Давид Колевски – социјален работник, ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ Куманово.
 20. Виолета Трајкова –  социјален работник, ПУСЗ Дом за стари лица „Д-р Јанески“ с.Чемерско, општина Кавадарци.
 21. Александра Калофова – психолог (водител на случај), ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе