02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје , започна со одржување на серија од  дводневни обуки од областа ,,Брак и семејство,, наменети за стручните работници во центрите за социјална работа ,,  
Планирани се 11 дводневни обуки со присуство на 270 учесници  во перидот од 5 октомври до 20 ноември 2021.