02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Членови на Комисија за лиценцирање за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита:

 

  1. м-р Климентина Спасовска – претседател
  2. м-р Ивана Двојакова
  3. Соња Атанасова
  4. проф. д-р Сунчица Димитријоска
  5. проф. д-р Светлана Трбојевиќ
  6. доц. д-р Даниел Павловски
  7. Елка Тодорова
  8. Валдета Вукељ
  9. Љубица Панова