02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Термини и распоред за полагање на практичен дел од стручен испит – посебна лиценца

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа во периодот од 20.12.2021 до 20.01.2022 година.

НАПОМЕНА Кандидатите кои не го положиле испитот, потребно е да достават барање за полагање на испит, доказ за платен надомест за трошоци за издавање на лиценца (уплатница) , нова студија на случај и согласност за обработка на податоци која е објавена во делот на потребни документи за аплицирање.