02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Содржина на материјали за подготовка на теоретски дел од стручен испит

Закон за социјалната  заштита (104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20,163/21 , 294/21, 99/22, 236/22, 65/23, пречистен текст 32/24)

Закон за социјална сигурност за старите лица (104/19)

Закон за семејството  (80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10,156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14,  104/15, 150/15, консолидиран текст 2015, 53/21, 199/23)

Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (24/21)

Закон за заштита на децата ( 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, консолидиран февруари  2021, 150/22, 236/22/1, 236/22/2, консолидирaн ноември 2022)

Закон за правда за децата (148/13, 152 /19275/19 консолидаран декември 2020 )

Прирачник за Интегрирано водење на случаи

Етички кодекс за стручните работници во дејноста социјална заштита

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција (264/19)

Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација  (150/20, 172/21, 47/23)

Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства (288/20)

Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги помош и нега во домот (268/19, 198/21, 75/23).