02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Согласно обврските што произлегуваат од член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации- ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ СКОПЈЕ, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, ја определува  МАРТА МАРКОВСКА.

 

ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ – СКОПЈЕ

ул.„11 Октомври“ бр.42а

телефон (02) 3230-401

 

службено лице:   Марта Марковска

e-mail:  juzsd-sk@mtsp.gov.mk