02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 101/19), кој
почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-ЈУ ЗАВОД
ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ – СКОПЈЕ, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето
на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, ја определува
советничка МАРТА МАРКОВСКА.

ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ – СКОПЈЕ
Ул.,,11 Октомври,, бр.42а
Тел. 02 3230-401
juzsd-sk@mtsp.gov.mk
marta.markovska@mtsp.gov.mk

Одлука за определување на службено лице