02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Слободен пристап до информации од јавен карактер