02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Прашања барања и одговори за информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица. Слободен пристап
до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со Законот за
слободен пристап од информации од јавен карактер и друг закон.

Барателот пристапот до информацијата од јавен карактер може да го бара усно, писмено
или во електронски запис.
Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија, но на истото барателот е
должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап
до информации од јавен карактер.
Барателот не е должен да го образложи барањето.