02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Работата на Заводот е организирана во 3 служби и еден оддел надвор од службите во кој што има 24 вработени со следна структура
Директор  1
Раководители на служби 3
Советници 19
Советници за лиценцирање  1
Советници за конт.професионален развој  2
Советници за надзор над стручна работа  6
Советници за супервизија  4
Советници за истражување  3
Советници за подготовка на стандарди и процедури  3

Самостоен референт  1