02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Работата на Заводот е организирана во 3 служби и еден оддел надвор од службите. Вкупниот број на вработени лица во Заводот за социјални дејности е 22, со следната структура:
Директор  1
Раководители на служби 2
Советници 17
Советници за лиценцирање  1
Советници за одобрување на програми за КПЕ 2
Советници за надзор над стручна работа  5
Советници за супервизија  3
Советници за истражување  3
Советници за подготовка на стандарди и процедури  3

Помлади соработници 2