02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Листа на раководни службеници во ЈУ Завод за социјални дејности Скопје

Стојан Станиславски

Директор

stojan.stanislavski@mtsp.gov.mk

м-р Емилија Размоска

Раководител на Служба за правно нормативни работи и професионален развој

emilija.razmoska@mtsp.gov.mk

Соња Кипровска

Раководител на служба за надзор над стручна работа и супервизија

sonja.kiprovska@mtsp.gov.mk