02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

КОНТАКТ

Стојан Станиславски

Директор

stojan.stanislavski@mtsp.gov.mk

м-р Емилија Размоска

Раководител на Служба за правно нормативни работи и професионален развој

emilija.razmoska@mtsp.gov.mk

Ана Бошњак

Советник за лиценцирање и Офицер за заштита на лични податоци

ana.bosnjak@mtsp.gov.mk

тел. за контакт 076/284-660

 д-р Даниела Станојковска

Советник за одобрување на програми за континуирана професионална едукација

daniela.stanojkovska@mtsp.gov.mk

Марта Марковска

Советник за одобрување на програми за континуирана професионална едукација и Лице за слободен пристап со информации од јавен карактер

marta.markovska@mtsp.gov.mk

 

Соња Кипровска

Раководител на служба за надзор над стручна работа и супервизија

sonja.kiprovska@mtsp.gov.mk

м-р Ана Павловска

Советник за надзор над стручната работа

ana.pavlovska@mtsp.gov.mk

м-р Емилија Раткова

Советник за надзор над стручната работа

emilija.ratkova@mtsp.gov.mk

Снежана Пајовиќ Мишевска

Советник за надзор над стручната работа

snezana.misevska@mtsp.gov.mk

 

Соња Атанасова

Советник за надзор над стручната работа

sonja.atanasova@mtsp.gov.mk

Оливера Станковиќ

Советник за надзор над стручната работа

olivera.stankovic@mtsp.gov.mk

Аленка Бинички Арсеновски

Советник за супервизија

alenka.arsenovski@mtsp.gov.mk

Душанка Петрова

Советник за супервизија

dusanka.petrova@mtsp.gov.mk

Билјана Јарчевска

Советник за супервизија

biljana.jarcevska@mtsp.gov.mk

Владимир Дукоски 

Помлад соработник за човечки ресурси

vladimir.dukoski@mtsp.gov.mk

Васка Стефановска

Советник за истражување и анализи

vaska.stefanovska@mtsp.gov.mk

д-р Невена Петровска

Советник за истражување и анализи

nevena.petrovska@mtsp.gov.mk

м-р Климентина Спасовска

Советник за истражување и анализи

klimentina.spasovska@mtsp.gov.mk

спец. Тања Цветковиќ Данева

Советник за подготовка на стандарди и процедури

tanja.daneva@mtsp.gov.mk

д-р Катица Кичукова Голубовска

Советник за подготовка на стандарди и процедури

katica.golubovska@mtsp.gov.mk

м-р Ивана Двојакова

Советник за подготовка на стандарди и процедури

ivana.dvojakova@mtsp.gov.mk

Соње Николовска

Помлад соработник за јавни набавки

sonje.nikolovska@mtsp.gov.mk

Комисија за лиценцирање

 licenciranjezsd@mtsp.gov.mk