02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Документи 2021

Податоци за роднини згрижувачи април

Податоци за роднини згрижувачи март

Податоци за  сместени корисници во установите за вонсемејна заштита

Анализа – Трговија со деца чл.418

Податоци за роднинско згрижување- Состојба април 2021

Податоци за роднинско згрижување- Состојба март 2021

Податоци за  сместени корисници во установите за вонсемејна заштита за период од  1.01.2021 година до 31.03.2021 година

Извештај за користењето на услугата лична асистенција за лица со попреченост во текот на 2020 година

Опеативен план на програмата за работа на ГРУПЕН ДОМ

Упатство за изготвување на годишна програма ГРУПЕН ДОМ

Услуга интервентно сместување на деца без родители и родителска грижа – програма за работа 

Услуга интервентно сместување на деца без родители и родителска грижа – програма за работа –

Подготовка и поддршка на родители кои користат услуга од вон семејна заштита – сместување  во установа ЈУ Детски Дом 11 Октомври Скопје – програма за работа

Информација за Семејно Нацилство за 2020

Стандарди и процедури за работа на стручни лица цо установи за социјална заштита и други овластени даватели на социјалната услуга лична асистенција

Стандарди и процедури за постапување на стручните работници во  Центарот за социјална работа и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, при спроведување активности со згрижувачко семејство и сместување на корисник во згрижувачко семејство

Стандарди и процедури за работа на стручни лица во установи за социјална заштита и други овластени даватели на социјалната услуга дневен престој за лица со попреченост

Стандарди и процедури за работа на стручни лица во установи за социјална аштита и други овластени даватели на социјалната услуга рехабилитација и реинтеграција за лица со попреченост

Стандарди и процедури за постапување на стручните работници во  Центарот за социјална работа и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, при спроведување активности со згрижувачко семејство и сместување на корисник во згрижувачко семејство

Анализа на дел од податоци од Посебниот регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија за чл.418-г – Трговија со дете