02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Документи 2020

Анализа на надзори за 2020 година

Извештај за состојбата во остварување на правото на детето на одржување на лични односи и непосредни контакти со родителот со кого не живее во период на вонредна состојба

Информација – Лица со пореченост-ДЦ и ЦСР

Информација за работата на дневните центри за лица со попреченост декември 2020

Информација за сместување во згрижувачки семејства

2020 корисници семстени во УСЗ

Извештај за деца во ризик-јануари-април 2020

Информација за заштита на лица со попреченост во УСЗ

Информација за заштита на децата без родители и родителска грижа

Сместени корисници и надлежни ЦСР

УСЗ за вонсемејна заштита на стари лица

Извештај лична асистенција септември 2020

Преглед на користењето на услугата лична асистенција за лица со попреченост

Финален извештај за лична асистенција за лицеа со попреченост јануари-март 2020

2019-Годишен извештај за Закон за правата на децата

2020-Годишен извештај за Закон за правата на децата

Информација за деца и возрасни жртви преку надзори во 2020

Информација за семејно насилство за 1 Квартал 2020

Информација за семејно масилство за 2 Квартал 2020

Информација за семејно насилство за 3 Квартал 2020

Информација за семејно насилство за 4 Квартал 2020

Анализа на спроведени надзори над стручната работа во центри за социјална работа во 2020 година – Проблематика Брак и семејство

Извештај за состојбата во остварување на правото на детето на одржување на лични односи и непосредни контакти со родителот со кого не живее во период на вонредна состојба

Информација за начинот на постапување со лицата со попреченост во центрите за социјална работа и дневните центри за лица со попреченост во период на вонредната состојба

Информација за начинот и организација на работата на дневните центри за лица со попреченост во услови на епидемија со КОВИД 19

Преглед на состојбата со сместените корисници и згрижувачките семејства

Податоци за  сместени корисници во установите за вонсемејна заштита за период од  1.1.2020 година до 31.12.2020 година

Извештај за следење на организационите единици при ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение –Скопje

Информација за заштитата на лицата со попреченост

Информација за заштита на децата без родители и родителска грижа сместени во УСЗ и МГД -состојба јануари-април 2020 година

Податоци за сместени деца во УСЗ/МГД/ОЕ/Згрижувачки семејства – состојба јули 2020

Збирен извештај за состојбата во установите за вон-семејна заштита на стари лица во услови на вонредна состојба поради вирусот COVID 19

Извештај за услугата за лична асистенција на лица со попреченост – Состојба 31.12.2020 година

Извештај за услугата лична асистенција  на лица со попреченост /период јануари-март 2020 година

Извештај за примена на Законот за правда за децаата од страна на центрите за социјална работа во Република Северна Македонија – јануари – декември 2019 година

Извештај за примена на Законот за правда за децата од страна на центрите за социјална работа во Република Северна Македонија  (јануари – декември 2020 година

Информација за семејно насилство над деца и возрасни жртви во РС Македонија, врз основа на реализирани надзоро над стручната работа во ЦСР во текот на 2020 година

Информација за семејното насилство во РС Македонија во 1 квартал од 2020 година

Информација за семејното насилство во РС Македонија во 2 квартал од 2020 година

Информација за семејното насилство во РС Македонија во 3 квартал од 2020 година

Информација за семејното насилство во РС Македонија во 4 квартал од 2020 година