ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје (во октомври 2017 година) во својата организациона структура има 4 служби:

 • Служба за административни и помошно-технички работи, со два оддела, и тоа:
  • Оддел за административна работа
  • Оддел за помошно-технички работи
 • Служба за надзор над стручната работа, мониторинг и евалуација
 • Служба за истражување, анализа, едукација и развој и
 • Служба за координација, информирање и поддршка

 

Структурата на вработените, според профил е следната:

Вкупно:  20 вработени (19 стручни извршители – даватели на јавни услуги и 1 извршител на административно технички работи):

 

 • 8 социјални работници, од кои 2 магистри,
 • 3 педагози, од кои 1 магистар и 2 доктори на науки
 • 3 психолози
 • 2 дефектолози
 • 2 правници, од кои еден ВД Директор на ЈУ ЗСД Скопје
 • 1 социолог –магистар

и

 • 1 извршител на административно технички работи