Работата на Заводот е организирана во 3 служби  и еден оддел надвор од службите во кој што има 24 вработени со следна структура

Директор – 1                                                                                                                                  

Раководители на служби – 3                                                                                                                         

Советници – 19                                                                                                               

Советници за лиценцирање – 1

Советници за конт.професионален развој – 2 

Советници за надзор над стручна работа – 6

Советници за супервизија – 4

Советници за истражување – 3

Советници за подготовка на стандарди и процедури – 3

Самостоен референт – 1