Uncategorised

Годишен извештај

Годишен извештај за 2018

Известување за Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација

Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година е формирана Комисијата за одобрување на програми за континуирана професионална едукација на стручни лица во установи за социјална заштита во состав:

Членови на Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација:

1. Софија Спасовска

2.  М-р Емилија Размоска

3. М-р Томислав Цветковски

4.  Проф. […]

Известување за Комисија за лиценцирање

Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година е формирана Комисијата за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита во состав:

Членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита:

1. М-р Ивана Двојакова

2. М-р Климентина Спасовска

3. Соња Атанасова

4. Проф. Д-р Сунчица Димитријоска

5. Проф. […]

ПОВИК за пријавување на кандидати за членови на Комисија за лиценцирање при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Комисија за лиценцирање

Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита ( СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) издава, обновува, продолжува и одзема лиценци за работа на стручните работници во установи за социјална заштита и други даватели на социјални услуги, води регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци и спроведува стручен испит […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за пријавување на кандидати за членови на Комисијата за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Комисија за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита (СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) спроведува активности за професионален развој на стручните работници во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги за што формира Комисија за одобрување на […]

ПОВИК за пријавување на кандидати за членови на Комисија за одобрување на програми за континуирана професионала едукација при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

 Комисија за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација

Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита (СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) спроведува активности за професионален развој на стручните работници во  установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги за што формира Комисија за одобрување на Програми за Континуирана […]

Статистички податоци за семејно насилство – IV квартал, 2017 година

Податоци за семејното насилство во Македонија, добиени од кварталните табели за семејно насилство, од сите 30 Центри за социјална работа, за периодот: октомври – декември 2017 година

 

Жртви на семејно насилство:

Полнолетни: 253 (213 жени, 40 мажи)

Малолетни: 37 (19 девојчиња, 18 момчиња)

Вкупно:  290

 

 Националност на жртвите:

Македонци:  254

Албанци: 29

Роми: 25

Од друга националност: 19

 

 Видови на семејно насилство извршено над жртвите на семејно […]

Статистички податоци за семејно насилство – I- III квартал, 2017 година

Податоци за семејното насилство во Македонија, добиени од кварталните табели за семејно насилство, од сите 30 Центри за социјална работа, за периодот: јануари – септември 2017 година
 

Жртви на семејно насилство

Полнолетни: 117 машки и 551 женски пол

Малолетни: 42 машки и 51 женски

Вкупно:  761

 

Националност на жртвите на семејно насилство

Македонци:                624

Албанци:                      39

Роми:                            60

Други:                           38

 

Видови на семејно насилство извршено над […]

СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/standardi%20%20FINAL.pdf

ИЗВЕШТАЈ за состојбата со ризикот Развод на брак, според податоците од центрите за социјална работа во Р. Македонија, во 2016 година

ЈУ Завод за социјални дејности во рамките на своите надлежности врши следење на сите социјални ризици, меѓу кои и ризиците, кои произлегуваат од областа на бракот и семејството. Работата на центрите за социјална работа на проблематиката Брак и семејство, меѓу другото се следи преку анализа на податоците добиени од годишните извештаи за претходната календарска година. […]