Uncategorised

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, центар за социјални услуги, центар за поддршка на згрижувачки семејства и други даватели на социјални услуги за вон-семејна заштита и услуги во заедницата

Овде можете да ја превземете листата на прашања во Word документ

Согласно Законот за социјалната заштита, згрижување во семејство опфаќа основна заштита и 24 часовна грижа за деца и возрасни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство. Ова згрижување се обезбедува како:
Согласно Законот за социјалната заштита, услугата […]

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

Овде можете да ја превземете листата на прашања во Word документ

Согласно Законот за социјалната заштита, кој го определува носителот на правото на гарантирана минимална помош?
Согласно Законот за социјалната заштита, со секој член на домаќинството, корисник на гарантирана минимална помош, кој е невработен и евидентиран во надлежниот Центар за вработување, се изготвува индивидуален план. […]

Годишен извештај

Годишен извештај за 2018

Известување за Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација

Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година е формирана Комисијата за одобрување на програми за континуирана професионална едукација на стручни лица во установи за социјална заштита во состав:

Членови на Комисија за одобрување на програми за континуирана професионална едукација:

1. Софија Спасовска

2.  М-р Емилија Размоска

3. М-р Томислав Цветковски

4.  Проф. […]

Известување за Комисија за лиценцирање

Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година е формирана Комисијата за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита во состав:

Членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита:

1. М-р Ивана Двојакова

2. М-р Климентина Спасовска

3. Соња Атанасова

4. Проф. Д-р Сунчица Димитријоска

5. Проф. […]

ПОВИК за пријавување на кандидати за членови на Комисија за лиценцирање при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Комисија за лиценцирање

Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита ( СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) издава, обновува, продолжува и одзема лиценци за работа на стручните работници во установи за социјална заштита и други даватели на социјални услуги, води регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци и спроведува стручен испит […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за пријавување на кандидати за членови на Комисијата за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Комисија за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита (СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) спроведува активности за професионален развој на стручните работници во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги за што формира Комисија за одобрување на […]

ПОВИК за пријавување на кандидати за членови на Комисија за одобрување на програми за континуирана професионала едукација при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

 Комисија за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација

Јавната Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната заштита (СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) спроведува активности за професионален развој на стручните работници во  установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги за што формира Комисија за одобрување на Програми за Континуирана […]

СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/standardi%20%20FINAL.pdf

ИЗВЕШТАЈ за состојбата со ризикот Развод на брак, според податоците од центрите за социјална работа во Р. Македонија, во 2016 година

ЈУ Завод за социјални дејности во рамките на своите надлежности врши следење на сите социјални ризици, меѓу кои и ризиците, кои произлегуваат од областа на бракот и семејството. Работата на центрите за социјална работа на проблематиката Брак и семејство, меѓу другото се следи преку анализа на податоците добиени од годишните извештаи за претходната календарска година. […]