Брак и семејство

ИЗВЕШТАЈ за состојбата со ризикот Развод на брак, според податоците од центрите за социјална работа во Р. Македонија, во 2016 година

ЈУ Завод за социјални дејности во рамките на своите надлежности врши следење на сите социјални ризици, меѓу кои и ризиците, кои произлегуваат од областа на бракот и семејството. Работата на центрите за социјална работа на проблематиката Брак и семејство, меѓу другото се следи преку анализа на податоците добиени од годишните извештаи за претходната календарска година. […]

КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО 2014/2015 година ВО ОБЛАСТА НА БРАК И СЕМЕЈСТВО

 

ВОВЕД

 

Република Македонија за своето население се грижи преку создавање на социјални и економски услови кои обезбедуваат оптимален квалитет во задоволување на основни, но и специфични потреби. За таа цел законодавството уредува одредени облици на заштита на семејството и унапредување на семејните односи и релации.

 

Со цел увид и следење на динамика на брачни и семејни релации […]

ИЗВЕШТАЈ за состојбата со ризикот Развод на брак според податоците од центрите за социјална работа во Р. Македонија, во 2016 година

 

Од вкупниот број на спроведени мириовни постапки на ниво на Република Македонија, 4,3% успешно се завршени, односно во 101 случај по добиената стручна помош во ЦСР партнерите донеле одлука дека имаат потенцијал да ја зачуваат брачната заедница.

 

Табела 2 – Преглед на бројот на мировни постапки во 2016 година

Во ЦСР на ниво на Република Македонија по успешност

 

 Реализација […]