Семејното насилство во Македонија, во 2017 година

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
ДОБИЕНИ ПРЕКУ ОБРАБОТКА НА ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ
ОД КВАРТАЛНИТЕ ТАБЕЛИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Статистички податоци за носителите на појавата:

Бројот на новоевидентирани жртви на семејно насилство (според добиените квартални табели од сите ЦСР) во 2017 година изнесува 1081, додека бројот на сторители е 879.

Податоците од кварталните табели се релевантни и ја отсликуваат вистинската состојба со новоевидентирани податоци за […]

Статистички податоци за семејно насилство – IV квартал, 2017 година

Податоци за семејното насилство во Македонија, добиени од кварталните табели за семејно насилство, од сите 30 Центри за социјална работа, за периодот: октомври – декември 2017 година

 

Жртви на семејно насилство:

Полнолетни: 253 (213 жени, 40 мажи)

Малолетни: 37 (19 девојчиња, 18 момчиња)

Вкупно:  290

 

 Националност на жртвите:

Македонци:  254

Албанци: 29

Роми: 25

Од друга националност: 19

 

 Видови на семејно насилство извршено над жртвите на семејно […]

Статистички податоци за семејно насилство – I- III квартал, 2017 година

Податоци за семејното насилство во Македонија, добиени од кварталните табели за семејно насилство, од сите 30 Центри за социјална работа, за периодот: јануари – септември 2017 година
 

Жртви на семејно насилство

Полнолетни: 117 машки и 551 женски пол

Малолетни: 42 машки и 51 женски

Вкупно:  761

 

Националност на жртвите на семејно насилство

Македонци:                624

Албанци:                      39

Роми:                            60

Други:                           38

 

Видови на семејно насилство извршено над […]

ИЗВЕШТАЈ за состојбата со ризикот Развод на брак, според податоците од центрите за социјална работа во Р. Македонија, во 2016 година

ЈУ Завод за социјални дејности во рамките на своите надлежности врши следење на сите социјални ризици, меѓу кои и ризиците, кои произлегуваат од областа на бракот и семејството. Работата на центрите за социјална работа на проблематиката Брак и семејство, меѓу другото се следи преку анализа на податоците добиени од годишните извештаи за претходната календарска година. […]

Извештај за примена на Законот за правда за децата, од страна на центрите за социјална работа во Република Македонија (април-јуни 2017 година)

Заводот согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој извештај е согледување на состојбата на […]

Извештај за примена на Законот за правда за децата, од страна на центрите за социјална работа во Република Македонија (јануари – јуни 2017 година)

Заводот согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој извештај е согледување на состојбата на […]

Придонес на Заводот за социјални дејности во третманот на појавата СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

 

Област:  СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

 

 

Вовед (општо за појавата)

 

ЈУ Завод за социјални дејности Скопје, од почетокот на 2004 година започна со третирање на проблематиката на социјално-исклучените лица, меѓу кои спаѓа и семејното насилство, како сопствено учество во реализација на политиките и приоритетите на МТСП за оваа популација на ранливи лица.

Во периодот од 2004  – 2011 година, ЈУ Завод […]

КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО 2014/2015 година ВО ОБЛАСТА НА БРАК И СЕМЕЈСТВО

 

ВОВЕД

 

Република Македонија за своето население се грижи преку создавање на социјални и економски услови кои обезбедуваат оптимален квалитет во задоволување на основни, но и специфични потреби. За таа цел законодавството уредува одредени облици на заштита на семејството и унапредување на семејните односи и релации.

 

Со цел увид и следење на динамика на брачни и семејни релации […]

Извештај за примена на Законот за правда за децата од страна на центрите за социјална работа во Република Македонија (јануари-март 2017 година)

Заводот согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој извештај е согледување на состојбата на […]

ИЗВЕШТАЈ за состојбата со ризикот Развод на брак според податоците од центрите за социјална работа во Р. Македонија, во 2016 година

 

Од вкупниот број на спроведени мириовни постапки на ниво на Република Македонија, 4,3% успешно се завршени, односно во 101 случај по добиената стручна помош во ЦСР партнерите донеле одлука дека имаат потенцијал да ја зачуваат брачната заедница.

 

Табела 2 – Преглед на бројот на мировни постапки во 2016 година

Во ЦСР на ниво на Република Македонија по успешност

 

 Реализација […]