Континуирани Обуки во рамките на КПР

Извештај од одржани обуки според Модул 5 во Октомври, 2016

Согласно Програмата за обуки и Тренинг програмата за континуиран професионален развој на стручните лица во системот за социјална заштита, ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје одржа обука наменета за стручните работници од установите за социјална заштита. Модулот 5 насловен како „Работа со заедници“ беше организиран како еднодневна обука, а се реализираше на 19.10.2016 година и на […]

Извештај од одржани обуки според Модул 5 во септември 2016

    

Во Тренинг Центарот на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, на 27 и 29 септември се одржаа обуки наменети за стручните работници од ЦСР и УСЗ во Македонија, според Модулот 5, насловена како „Работа со заедници“, која е заснована на Тренинг Програмата за континуиран професионален развој на стручните лица во системот за социјална заштита.

Обуките се […]