Квартална анализа за состојбата со семејното насилство во Mакедонија во I квартал од 2015 година

ПОДАТОЦИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ПОЈАВАТА СПОРЕД ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО БАЗАТА НА ЛИРИКУС

 

Жртви на семејно насилство, во I квартал на 2015

Според внесените податоци во базата на ЛИРИКУС, на почетокот на првиот квартал од 2015 година активни биле 1210 жртви, регистрирани биле нови 125 жртви, а во пасива биле ставени 64 досиеја за жртви на семејно насилство.

На […]

Квартална анализа за состојбата на лицата со пречки во менталниот развој  и телесна попреченост во период од 01.01- 31.03.2015  

 

Според податоците добиени во програмата ЛИРИКУС бројот на активни досиеја за лица со пречки во менталниот развој и телесна попреченост на почеток на 2015 година изнесува 4686 лица.

Во текот на првиот квартал регистрирани се 169 нови досиеја, а пасивизирани се 98. Бројот на активни досиeја заклучно со состојба 31.03.2015 изнесува 4750, односно 21,2% од вкупниот […]