Семејното насилство во Македонија, во 2017 година

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
ДОБИЕНИ ПРЕКУ ОБРАБОТКА НА ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ
ОД КВАРТАЛНИТЕ ТАБЕЛИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Статистички податоци за носителите на појавата:

Бројот на новоевидентирани жртви на семејно насилство (според добиените квартални табели од сите ЦСР) во 2017 година изнесува 1081, додека бројот на сторители е 879.

Податоците од кварталните табели се релевантни и ја отсликуваат вистинската состојба со новоевидентирани податоци за […]

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА  ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ-СКОПЈЕ ( јануари – јуни  2017 година)

ВОВЕД

Во текот на првите шест месеци од  2017  година oсновни полиња  на делување  на Заводот за социјални дејности –Скопје беа : градење на сопствените капацитети,  стручна помош и поддршка   на давателите во  обезбедување на услуги кон граѓаните,  градење  на капацитетите на стручните лица  во системот на социјална заштита, интензивни активности за стекнување, обновување и продолжување […]

СЛЕДЕЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА, ОДНОСНО ДЕЦАТА ВО РИЗИК И ДЕЦАТА ВО СУДИР СО ЗАКОНОТ ЗА 2014 ГОДИНА

ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој […]

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА НА КОРИСНИЦИ ОД СОЦИЈАЛЕН РИЗИК „ДЕЦА ЖРТВИ НА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА“ (СПОРЕД ЕЛЕКТРОНСКАТА БАЗА „ ЛИРИКУС“)

Податоците за деца жртви на сексуална злоупотреба се однесуваат на активни досиеја за деца по кои постапува центарот за социјална работа по пријава од институции, организации или лица (МВР, ЈО, здравство, образование, НВО, дете, родител/старател и др.). Извештајот се однесува на податоци добиени од електронската база „ ЛИРИКУС“ за број на корисници во сите центри […]

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СО ЛИЦА КОИ ИМААТ ПРОБЛЕМИ ВО БРАКОТ И СЕМЕЈСТВОТО ВО 2014 ГОДИНА

 

 

Во Република Македонија функционират 30 центри за социјална работа територијално организирани со точно определена месна надлежност.

Со цел да се направи увид во проблематиката на брачни и семејни релации и користење на услуги во системот на социјална заштита во решавање и надминување на дисфункционалност на семејните односи во Република Македонија, направен е преглед на податоци, добиени […]

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТУВАЛИШТАТА ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО РЕПУБЛИКА МЕКЕДОНИЈА, ВО 2014 ГОДИНА

Во областа на социјална заштита во Р. Македонија се превзема цел спектар на мерки и активности за заштита на населението и тоа преку холистички принцип во нивната примена. Тоа подразбира дека социјалната заштита ги опфаќа проблемите на поединец и на група во ризик на ниво на микро и макро средина, а со цел да се […]

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА  ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

ВОВЕД

 

Во текот на 2014 година во содржината и динамиката на Програмските активности на  Заводот  се рефлектираа  сите активности преземени на национално и локално ниво  за подобрување  на законската, подзаконската регулатива и  квалитетот на социјалните сервиси , услуги  и права наменети за граѓаните изложени на социјални ризици. Основни полиња  на делување  на Заводот во 2014 година  […]