Извештаи, Информации и развој

Семејното насилство во Македонија, во 2017 година

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
ДОБИЕНИ ПРЕКУ ОБРАБОТКА НА ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ
ОД КВАРТАЛНИТЕ ТАБЕЛИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Статистички податоци за носителите на појавата:

Бројот на новоевидентирани жртви на семејно насилство (според добиените квартални табели од сите ЦСР) во 2017 година изнесува 1081, додека бројот на сторители е 879.

Податоците од кварталните табели се релевантни и ја отсликуваат вистинската состојба со новоевидентирани податоци за […]

Финансиски извештаи за 2017 – сметка: 150010253478515

Финансиски извештаи за 2017 – сметка: 150010253463112

Финансиски извештаи за 2017 – сметка: 150010253460320

Финансиски извештаи за 2016 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА  ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ-СКОПЈЕ ( јануари – јуни  2017 година)

ВОВЕД

Во текот на првите шест месеци од  2017  година oсновни полиња  на делување  на Заводот за социјални дејности –Скопје беа : градење на сопствените капацитети,  стручна помош и поддршка   на давателите во  обезбедување на услуги кон граѓаните,  градење  на капацитетите на стручните лица  во системот на социјална заштита, интензивни активности за стекнување, обновување и продолжување […]

Контакт – лице за давање информации од јавен карактер

Службено лице од ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје задолжено за давање на информации од јавен карактер е:

Васка Стефановска

juzsd-sk@mtsp.gov.mk

(02) 3230-401

075-242-953

Квартална анализа за состојбата со семејното насилство во Mакедонија во I квартал од 2015 година

ПОДАТОЦИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ПОЈАВАТА СПОРЕД ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО БАЗАТА НА ЛИРИКУС

 

Жртви на семејно насилство, во I квартал на 2015

Според внесените податоци во базата на ЛИРИКУС, на почетокот на првиот квартал од 2015 година активни биле 1210 жртви, регистрирани биле нови 125 жртви, а во пасива биле ставени 64 досиеја за жртви на семејно насилство.

На […]

Квартална анализа за состојбата на лицата со пречки во менталниот развој  и телесна попреченост во период од 01.01- 31.03.2015  

 

Според податоците добиени во програмата ЛИРИКУС бројот на активни досиеја за лица со пречки во менталниот развој и телесна попреченост на почеток на 2015 година изнесува 4686 лица.

Во текот на првиот квартал регистрирани се 169 нови досиеја, а пасивизирани се 98. Бројот на активни досиeја заклучно со состојба 31.03.2015 изнесува 4750, односно 21,2% од вкупниот […]