Известување

Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности –
Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година се формирани Комисијата
за одобрување на програми за континуирана професионална едукација и Комисијата
за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита во состав:

Членови на Комисија за лиценцирање на
стручни лица во установи за социјална заштита:

1. М-р Ивана Двојакова

2. М-р Климентина Спасовска

3. Соња […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за продолжување на рокот за пријавување на кандидати за членови на Комисијата за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Комисија за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација 

Јавната
Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната
заштита (СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) спроведува активности за […]

ПОВИК за пријавување на кандидати за членови на Комисии при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

1.Комисија за лиценцирање

Јавната
Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната
заштита ( СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) издава, обновува, продолжува и одзема
лиценци за работа на стручните работници во установи за социјална заштита и
други даватели на социјални услуги, води регистар на издадени, обновени,
продолжени и одземени лиценци и спроведува стручен испит во постапката за
издавање и обновување […]

Извештај за примена на Законот за правда за децата, од страна на центрите за социјална работа во Република Македонија (јануари – јуни 2017 година)

Заводот согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој извештај е согледување на состојбата на […]