Известување

Почитувани,

ЈУ Завод за социјални дејности –
Скопје, Ве известува дека дека на ден 21.11.2019 година се формирани Комисијата
за одобрување на програми за континуирана професионална едукација и Комисијата
за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита во состав:

Членови на Комисија за лиценцирање на
стручни лица во установи за социјална заштита:

1. М-р Ивана Двојакова

2. М-р Климентина Спасовска

3. Соња […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за продолжување на рокот за пријавување на кандидати за членови на Комисијата за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

Комисија за одобрување на Програми за Континуирана професионална едукација 

Јавната
Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната
заштита (СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) спроведува активности за […]

ПОВИК за пријавување на кандидати за членови на Комисии при ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје

1.Комисија за лиценцирање

Јавната
Установа Завод за социјални дејности – Скопје, согласно Законот за социјалната
заштита ( СЛ.Весник на РСМ бр,104/2019) издава, обновува, продолжува и одзема
лиценци за работа на стручните работници во установи за социјална заштита и
други даватели на социјални услуги, води регистар на издадени, обновени,
продолжени и одземени лиценци и спроведува стручен испит во постапката за
издавање и обновување […]

Извештај за примена на Законот за правда за децата, од страна на центрите за социјална работа во Република Македонија (јануари – јуни 2017 година)

Заводот согласно законските надлежности врши следење на  социјалните ризици поврзани со Законот за правда за децата, односно децата во ризик и децата во судир со законот, како и негова имплементација во системот на социјална заштита и примената на мерките на помош и заштита на оваа категорија корисници.

Предмет на овој извештај е согледување на состојбата на […]

ИЗВЕШТАЈ од спроведената серија на обуки според МОДУЛ 5 – „РАБОТА СО ЗАЕДНИЦИ“ за стручни работници од ЦСР и УСЗ (февруари – мај 2015 година)

 

 

ЈУ Завод за социјални дејности -Скопје во рамки на процесот на лиценцирање и спроведување на обуки за континуиран професионален развој, во периодот од февруари до мај 2015 година, организираше серија од 6 обуки според Модулот 5  Работа со заедници, за стручни работници од центрите за социјална работа и установите за социјална заштита.

Цел на […]

Обуки во рамките на КПР за периодот февруари – април 2015

Во рамките на годишните програмски задичи на ЈУ ЗСД-Скопје, како дел од процесот на лиценцирање и континуиран професионален развој на стручните лица во системот на социјална заштита, од месец февруари до април  2015 година беа одржани 4 еднодневни обуки.

На обуките учествуваа 58 стручни работници од повеќе центри за социјална работа во РМ, а се однесуваа […]

Дневни центри за лица со попреченост  

 

Согласно тековните процеси на трансформација и  деинституционализација на установите за сместување на деца и лица со попреченост се развива мрежата на вонинституционалните форми на заштита. Една од нив, претставуваат 25-те дневни центри за лица со попреченост во Р Македонија, од кои 22 за деца од интелектуална и телесна попреченост, 1 за деца со аутизам, 1 […]

Серија на основни обуки за стручни работници од ЦСР и УСЗ во РМ (од 13 – 27 мај, 2015)

Почнувајќи од 13 до 27 мај, 2015 година ќе се реализира серија на основни обуки, наменети за стручните работници од ЦСР и УСЗ во Македонија, според следните модули:

1) Воведна обука – на 13.05.2015 година

2) Модул 1: „Промовирање на еднаквост и вреднување на различноста на луѓето“ на 14.05.2015

3) Модул 5 : „Работа во заедници“,  на 15.05.2015

4) Модули 3 […]

ОБУКИ СПОРЕД МОДУЛОТ 18 – ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Во текот на месец април 2015 година, во рамките на Програмата за континуиран професионален развој на стручните работници од системот на социјална заштита, Заводот за социјални дејности Скопје, одржа обуки за Модул 18 – Трговија со луѓе.

Обуките беа регионални и  се одржаа во Кичево, Кочани, Тетово и Свети Николе. Со обуките беа опфатени 70 стручни […]

Надзор над вршењето на родителското право и одземање на родителско право како инструмент за одговорно родителство

Република Македонија се грижи за своето население преку создавање на социјални и економски услови кои обезбедуваат оптимален квалитет во  задоволувањето на основните, но и специфичните потреби на лицата во социјален ризик. За таа цел законодавството  уредува одредени облици на заштита и на унапредување на семејните односи и релации, со посебно нагласување на заштита на мајчинството, […]