Анализа

КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО 2014/2015 година ВО ОБЛАСТА НА БРАК И СЕМЕЈСТВО

 

ВОВЕД

 

Република Македонија за своето население се грижи преку создавање на социјални и економски услови кои обезбедуваат оптимален квалитет во задоволување на основни, но и специфични потреби. За таа цел законодавството уредува одредени облици на заштита на семејството и унапредување на семејните односи и релации.

 

Со цел увид и следење на динамика на брачни и семејни релации […]

АНАЛИЗА НА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА во I полугодие на 2015 година

ВОВЕД

 

 

Од први јануари 2015 година започна имплементацијата на новиот Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, со што сите законски одредби кои се однесуваат на оваа проблематика беа споени во еден закон, наспроти претходната ситуација кога семејното насилство беше регулирано со Законот за социјална заштита и со Закониот за семејство.

 

Новините во Законот […]

АНАЛИЗА ЗА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА (прв квартал на 2015 година)

Република Македонија како социјална држава е должна да се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно уставното начело за социјална праведност.

Новите реформи на Владата на Република Македонија, вклучувајки ги процесите на децентрализација, деинституционализација и плурализација имаат за цел да го подобрат и доближат пристапот на услугите до корисниците.

Државата предвидува посебна заштита за […]

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА

Семејното насилство е препознаен социјален проблем, кој носи бројни други социјални, економски и други општествени негативни импликации  и како таков, веќе 10 години е стратешка цел на Владата за спречување и поле на интензивна работа на стручните работници од Центрите за социјална во РМ.  Во септември 2014 година, беше направен значаен исчекот во тој поглед, […]