Анализа

КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО 2014/2015 година ВО ОБЛАСТА НА БРАК И СЕМЕЈСТВО

 

ВОВЕД

 

Република Македонија за своето население се грижи преку создавање на социјални и економски услови кои обезбедуваат оптимален квалитет во задоволување на основни, но и специфични потреби. За таа цел законодавството уредува одредени облици на заштита на семејството и унапредување на семејните односи и релации.

 

Со цел увид и следење на динамика на брачни и семејни релации […]

АНАЛИЗА ЗА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА (прв квартал на 2015 година)

Република Македонија како социјална држава е должна да се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно уставното начело за социјална праведност.

Новите реформи на Владата на Република Македонија, вклучувајки ги процесите на децентрализација, деинституционализација и плурализација имаат за цел да го подобрат и доближат пристапот на услугите до корисниците.

Државата предвидува посебна заштита за […]

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА

Семејното насилство е препознаен социјален проблем, кој носи бројни други социјални, економски и други општествени негативни импликации  и како таков, веќе 10 години е стратешка цел на Владата за спречување и поле на интензивна работа на стручните работници од Центрите за социјална во РМ.  Во септември 2014 година, беше направен значаен исчекот во тој поглед, […]