02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Упатство и програма за полагање на теориски и практичен испит

Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита. Кандидатите кои ги исполнуваат условите објавени во подбанерот Издавање на општа лиценца за работа, потребните документи треба да ги достават...
Упатство и програма за полагање на теориски и практичен испит

Термини и распоред за полагање на практичен дел од стручен испит

Согласно Одлуката на Владата за дополнителни рестриктивни и превентивни мерки за заштита на јавното здравје со важност од 06.04 до 20.04.2021 година, Ве информираме дека процесот на спроведување на испитот за стекнување со лиценца ќе биде одложен, до донесување на...
Упатство и програма за полагање на теориски и практичен испит

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит

Согласно Одлуката на Владата за дополнителни рестриктивни и превентивни мерки за заштита на јавното здравје со важност од 06.04 до 20.04.2021 година, Ве информираме дека процесот на спроведување на испитот за стекнување со лиценца ќе биде одложен, до донесување на...