Комисии

Оглас за сесија за стекнување општа лиценца

Комисија за лиценцирање за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита

Сесија за аплицирање за стекнување со општа лиценца

Комисијата за лиценцирање Ве информира дека сесијата за аплицирање за стекнување со општа лиценца  за работа ќе се реализира во период од 29.06.2020 – 06.07.2020 година.

Сите заинтересирани кандидати барањето за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца […]

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит

 

Етички кодекс за стручните работници во дејноста социјална заштита
Закон за социјална сигурност на стари лица
Закон за заштита на децата

Закон за измена и дополнување на Закон за заштита на децата
Закон за заштита на децата – консолидиран текст
Службен весник број 10 од 22.01.2015 
Службен весник број 12 од 22.01.2014
Службен весник број 21 од 02.02.2018
Службен весник […]