admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 20 blog entries.

АНАЛИЗА ЗА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА (прв квартал на 2015 година)

Република Македонија како социјална држава е должна да се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно уставното начело за социјална праведност.

Новите реформи на Владата на Република Македонија, вклучувајки ги процесите на децентрализација, деинституционализација и плурализација имаат за цел да го подобрат и доближат пристапот на услугите до корисниците.

Државата предвидува посебна заштита за […]

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА

Семејното насилство е препознаен социјален проблем, кој носи бројни други социјални, економски и други општествени негативни импликации  и како таков, веќе 10 години е стратешка цел на Владата за спречување и поле на интензивна работа на стручните работници од Центрите за социјална во РМ.  Во септември 2014 година, беше направен значаен исчекот во тој поглед, […]

Реализирани вонредни надзори по барање на МТСП во првиот квартал на 2015 година

Центар за социјална работа
Број на надзори

Скопје
9

Струмица
1

Прилеп
2

Делчево
2

Битола
1

Кратово
1

Радовиш
1

Валандово
1

Неготино
1

Крива Паланка
1

Куманово
1

Гостивар
1

Тетово
1

Штип
3

Вкупно:
26

Реализирани обуки за стандардизација на стручната работа по проблематки во месец април 2015

Април 2015
модул/тема
термин
место на одржување
број на учесници

 
5.Стандарди и процедури-општи и по проблематики
23.04.2015
ЦСР Кр. Паланка
5

 
6.Стандарди и процедури –брак и семејство
23.04.2015
ЦСР Кочани
 5

 
7.Стандарди и процедури/норми
27.04.2015
Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки
14

 
8.Стандарди и процедури –згрижувачки семејства 
28.04.2015
ЦСР Велес
5

 
9.Стандарди и процедури-сместување во установа
28.04.2015
ЦСР Велес
5

 
10.Стандарди и процедури- правда за децата
29.04.2015
Охрид (регионална обука)ЦСР: Охрид, Струга, Ресен, Кичево
 14

 
11. Стандарди и процедури -посвојување
29.04.2015
Скопје, Св. НиколеКавадарци,Гостивар
12

Реализирани обуки за КПР (континуиран професионален развој) по месеци во првиот квартал од 2015 година

месец
модул/тема
термин
место на одржување
број на учесници

Јануари
1.обука за Советувалишта
21.01. 
Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“
29 од сите ЦСР

2.Развивање на превентивни форми на заштита на деца на улица (обука за вработени во ДЦ за деца на улица Прилеп )
28.01.
ДЦ за деца на улица Автокоманда Скопје
8 -*вработ ДЦза деца на улицаПрилеп -3Скопје- 5 

3.Закон за превенција, спречување и заштита од […]

Реализирани основни обуки во рамките на процесот на лиценцирање по месеци во првиот квартал од 2015 година

месец
модул/тема
термин
место на одржување
број на учесници

февруари
Основна обука за лиценцирање
17,18,19, 20 и 23 02.2015
Скопје -ЈУЗСДЦентар за обуки
13-16 учесници16-основна обука )

Реализирани вонредни надзори по барање на МТСП во првиот квартал на 2015 година

 Центар за социјална работа
 Број на надзори

Скопје
9

Струмица
1

Прилеп
2

Делчево
2

Битола
1

Кратово
1

Радовиш
1

Валандово
1

Неготино
1

Крива Паланка
1

Куманово
1

Гостивар
1

Тетово
1

Штип
3

Вкупно:
26

Реализирани обуки по месеци во првиот квартал од 2015 година

 

Месец
Модул/тема
Термин
Место на Одржување
Број на учесници

Јануари
1.обука за Советувалишта 
21.01. 
Скопје – Сала 5 „Даре Џамбаз“
29 од сите ЦСР

2.Развивање на превентивни форми на заштита на деца на улица (обука за вработени во ДЦ за деца на улица Прилеп )
28.01.
ДЦ за деца на улица Автокоманда Скопје
8 -*вработ ДЦза деца на улица

Прилеп -3

Скопје- 5

 

3.Закон за превенција, спречување и заштита од […]

 ПРОГРАМА  ЗА РАБОТА НА  ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ-СКОПЈЕ  ЗА 2015 ГОДИНА

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје (во понатамошниот текст Завод) е установа која го спроведува процесот на лиценцирање, организира и спроведува облици на едукација на стручните работници во областа на социјалната заштита и врши надзор над стручната работа на установите за социјална заштита и вработените во нив, заради согледување, следење, контрола, увид и унапредување на начинот […]

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА  ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

ВОВЕД

 

Во текот на 2014 година во содржината и динамиката на Програмските активности на  Заводот  се рефлектираа  сите активности преземени на национално и локално ниво  за подобрување  на законската, подзаконската регулатива и  квалитетот на социјалните сервиси , услуги  и права наменети за граѓаните изложени на социјални ризици. Основни полиња  на делување  на Заводот во 2014 година  […]