СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/standardi%20%20FINAL.pdf