02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

КАНДИДАТИ КОИ УСПЕШНО ГО ПОЛОЖИЈА ТЕОРЕТСКИОТ И ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ, ЗАКЛУЧНО СО 26.05.2022

 

 1. Ибадет Јашар – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 2. Кристина Китановска – психолог, ЈУМЦСР на град Скопје
 3. Вилдан Рахмани – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 4. Биљана Трпеска – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 5. Енвер Каришик – правник, ЈУМЦСР на град Скопје
 6. Линдита Белчишта – педагог, ЈУМЦСР Дебар
 7. Скендер Даци – правник, ЈУМЦСР Дебар
 8. Далендише Лела – социјален работник, ЈУМЦСР Дебар
 9. Лулкуќе Спаиху – психолог, ЈУМЦСР Дебар
 10. Даринка Шоповска Ружински – социјален работник, ЈУМЦСР Берово
 11. Јасмина Томовска – правник, ЈУМЦСР Тетово
 12. Рони Ѓорѓиева – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес
 13. Дарко Костадинов – правник, ЈУ ЦСР Виница
 14. Данијела Димитријевиќ – социјален работник, ЈУМЦСР Куманово
 15. Тихана Обрадовиќ Чингарова – магистер по филозофија, Црвен крст на град Скопје
 16. Албана Фера – психолог, Здружение за европска социјална инклузија Еси Нелис-Скопје 
 17. Глорија Василева – правник, Црвен Крст на РСМ – Струмица 
 18. Драгица Пановска – социјален работник, Здружение за лица со церебрална парализа и други попречености – Велес
 19. Ивана Костовска – социјален работник, Шелтер центар Сигурна куќа, Хелсиншки комитет за човекови права – Скопје
 20. Александра Мицевска – психолог, Здружение за поддршка и грижа на деца и семејства – Светилник на надеж – Битола
 21. Зорица Лајмановска – социјален работник, Здружение за поддршка и грижа на деца и семејства Светилник на надеж- Битола
 22. Розита Димитријевска – социјален работник, ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение- Скопје
 23. Асие Пашоли – социјален работник, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младиници – Скопје
 24. Јулијана Шумкоска – социјален работник, Советувалиште СОС Детско Село-Скопје
 25. Донка Петровски – социјален работник, Советувалиште СОС Детско Село-Скопје
 26. Елена Петровска Мојсовска – социјален работник, Центар за поддршка на згрижувачки семејства – ДД 11 октомври – Скопје
 27. Ана Панчева – социјален работник, Центар за поддршка на згрижувачки семејства – ДД 11 октомври – Скопје
 28. Фросина Илијевска – психолог, ПУСЗ Идила Терзиева
 29. Кирил Тројачанец – психолог, ПУСЗ Терзиева
 30. Хазиз Чупи – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 31. Гезиме Рака – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 32. Славица Пешевска Здравеска – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 33. Емел Сулиман – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 34. Милихате Абдули – психолог, ЈУМЦСР Гостивар
 35. Кристина Кукунешоска Мангоска – психолог, ЈУМЦСР Струга
 36. Величе Ристова – психолог, Црвен Крст на РСМ – Струмица
 37. Радица Димоска – социјален работник, Црвен Крст на РСМ- Кичево
 38. Ана Божиноска – логопед, Црвен Крст на РСМ- Кичево
 39. Даниела Вељановска – социјален работник, Црвен Крст на РСМ- Охрид
 40. Ранко Раткушиноски – психолог, Црвен Крст на РСМ- Охрид
 41. Трајанка Митрева – социјален работник, Црвен Крст на РСМ- Кавадарци