02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

НАПОМЕНАКАНДИДАТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ, ПОТРЕБНО Е ДА ДОЈДАТ ПОЛОВИНА ЧАС ПРЕД ПОЧНУВАЊЕТО НА ИСПИТОТ И СО СЕБЕ ДА НОСАТ ВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТ ЗА ЛИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА.

ПОЛАГАЊЕТО ЌЕ ТРАЕ ЕДЕН ЧАС СО РЕШАВАЊЕ НА ТЕСТ ОД 30 ПРАШАЊА.

 

група 1 со почеток од 9 часот

 

 1. Даринка Шоповска Ружински – социјален работник, ЈУМЦСР Берово
 2. Ибадет Јашар – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 3. Кристина Китановска – психолог, ЈУМЦСР на град Скопје
 4. Вилдан Рахмани – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 5. Биљана Трпеска – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 6. Енвер Каришик – правник, ЈУМЦСР на град Скопје
 7. Линдита Белчишта – педагог, ЈУМЦСР Дебар
 8. Скендер Даци – правник, ЈУМЦСР Дебар
 9. Далендише Лела – социјален работник, ЈУМЦСР Дебар
 10. Лулкуќе Спаиху – психолог, ЈУМЦСР Дебар
 11. Јасмина Томовска – правник, ЈУМЦСР Тетово
 12. Рони Ѓорѓиева – социјален работник, ЈУ МЦСР Велес
 13. Дарко Костадинов – правник, ЈУ ЦСР Виница
 14. Данијела Димитријевиќ – социјален работник, ЈУМЦСР Куманово

 

 

Група 2  со почеток од 11 часот

 

 1. Албана Фера – психолог, Здружение за европска социјална инклузија Еси Нелис-Скопје 
 2. Глорија Василева – правник Црвен Крст на РСМ – Струмица 
 3. Драгица Пановска – социјален работник, Здружение за лица со церебрална парализа и други попречености – Велес
 4. Ивана Костовска – социјален работник, Шелтер центар Сигурна куќа, Хелсиншки комитет за човекови права – Скопје
 5. Александра Мицевска – психолог, Здружение за поддршка и грижа на деца и семејства – Светилник на надеж – Битола
 6. Зорица Лајмановска – социјален работник, Здружение за поддршка и грижа на деца и семејства Светилник на надеж- Битола
 7. Христина Донева – психолог, Кризен Центар Надеж – Скопје

 

 1. Розита Димитријевска – социјален работник, ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение- Скопје
 2. Асие Пашоли – социјален работник, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младиници – Скопје
 3. Јулијана Шумкоска – социјален работник, Советувалиште СОС Детско Село-Скопје
 4. Донка Петровски – социјален работник, Советувалиште СОС Детско Село-Скопје
 5. Елена Петровска Мојсовска – социјален работник, Центар за поддршка на згрижувачки семејства – ДД 11 октомври – Скопје
 6. Ана Панчева – социјален работник, Центар за поддршка на згрижувачки семејства – ДД 11 октомври – Скопје
 7. Фросина Илијевска – психолог, ПУСЗ Идила Терзиева
 8. Кирил Тројачанец – психолог, ПУСЗ Терзиева

 

група 3  со почеток од 13 часот

 

 1. Милихате Абдули – психолог, ЈУМЦСР Гостивар
 2. Хазиз Чупи социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 3. Гезиме Рака – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 4. Славица Пешевска Здравеска – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје,
 5. Емел Сулиман – социјален работник, ЈУМЦСР на град Скопје
 6. Кристина Кукунешоска Мангоска – психолог, ЈУМЦСР Струга
 7. Селена Николовска – социјален работник, ПУСЗ Геромедикал Феникс- Скопје
 8. Филип Кузмановски – правник, Црвен Крст на РСМ –  Куманово
 9. Викторија Орешков – социјален работник, Црвен Крст на РСМ- Кавадарци
 10. Трајанка Митрева – социјален работник, Црвен Крст на РСМ- Кавадарци
 11. Величе Ристова – психолог, Црвен Крст на РСМ – Струмица
 12. Радица Димоска – социјален работник, Црвен Крст на РСМ- Кичево
 13. Ана Божиноска – логопед, Црвен Крст на РСМ- Кичево,
 14. Даниела Вељановска – социјален работник, Црвен Крст на РСМ- Охрид
 15. Ранко Раткушиноски – психолог, Црвен Крст на РСМ- Охрид