02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Комисијата за лиценцирање објавува сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

1.Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита во периодот од 01.04.2022- 14.04.2022 година.

2.Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа во периодот од 01.04.2022- 14.04.2022 година.

 

НАПОМЕНА: Кандидатите кои аплицирале во претходните сесии, а не полагале или биле одбиени поради неисполнување на некои од условите, потребно е да достават само ново барање, последно Решение за распоредување и Согласност за обработка на лични податоци која е додадена во потребната документација за аплицирање.

Доколку потребната документација се доставува по пошта потребно е на ковертот да се назначи точно за која лиценца се аплицира.

Кандидатите кои имаат промена на идентитет (лично име и презиме) потребно е да достават доказ за личниот идентитет (извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани или решение за промена на лично име)

 

НАПОМЕНА: КАНДИДАТИТЕ КОИ ЌЕ АПЛИЦИРААТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ТОА ОПШТА ЛИЦЕНЦА ИЛИ ПОСЕБНА ЛИЦЕНЦА  ЗА ВОДИТЕЛ НА СЛУЧАЈ, ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕНИ НА НОТАР И ДА ГО ПОЧИТУВААТ РОКОТ ЗА ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДО КОМИСИЈАТА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ. БАРАЊАТА КОИ СЕ ПОДНЕСЕНИ ПО ИСТЕКОТ НА ПРЕДВИДЕНИОТ РОК, НЕМА ДА БИДАТ ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД.