02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Стручни работници кои го имаат положено практичниот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 05.10.2021, 06.10.2021 и 07.10.2021 година

Билјана Бошковска Психолог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип
Оливера Змејковска-Димитровска Педагог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово
Газменд Саити Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово
Орхан Јашар Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје
Алма Абдули-Сељими Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар
Јасмина Томовска Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово
Јулијана Стефановска Социјален работник ПУ СОС Детско Село-Скопје
Љубица Ангеловска Дефектолог ЈУ Специјален Завод Демир Капија
Виолета Поповска Социјален работник ЈЗУ Геријатрија 13 Ноември-Скопје
Сара Илиева Психолог Терапевтска заедница-Покров
Јасминка Кочанковска Психолог Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола
Наташа Андова Социјален работник Црвен Крст Скопје
Христина Алексоска Социјален работник ПУСЗ Феникс Премиум-Скопје

 

Бесник Емини Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово
Шпреса Арифи Бејта Психолог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар
Димитар Атанасовски Правник ЈУ Центар за социјална работа-Кратово
Башким Фазлиоски Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп
Бејза Идризи-Даути Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово
Ангела Мирчевска Дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола
Даниела Ѓоргиевска Психолог Здружение на граѓани-Заштита на права на детето, Скопје
Елена Петровска Социјален работник ПУСЗ Мирковски-Скопје
Сенада Смајовиќ Дефектолог ПУ СОС Детско Село-Скопје
Маргарита Николовска Психолог ЈУ Специјален Завод Демир Капија
Василка Јовановска Социјален работник Здружение на граѓани-Заштита на права на детето-Скопје
Љупка Цветкоска Социјален работник ПУСЗ Геромедикал Феникс-Скопје

 

Астрит Јонузи Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово
Емилија Ангеловски Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје
Лаурета Лимани-Спахиу Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Кичево
Кристина Мишовска Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово
Рафиз Ибраими Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар
Мирајет Рамадани Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје
Кадрије Џафери Педагог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар
Ани Луши Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово
Јасмина Калеовска Социјален работник ЈУ За згрижување деца со воспитно-социјалени проблеми и нарушено поведение-Скопје
Елена Јовчевска Социјален работник Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола
Даниела Симовска Социјален работник Терапевства заедница-Покров
Билјана Јовановска Педагог Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе-Отворена Порта
Жанета Органџиева Социјален работник Општинска организација Црвен Крст-Струмица