02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

· Закон за социјалната заштита (104/19146/19275/19, 302/20311/20163/21)

· Закон за  семејството  (80/929/96, 38/0433/0684/0867/10156/1039/1244/1238/14115/14104/15150/15консолидиран текст 201553/21)

· Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (24/21

· Закон за заштита на децата (23/1312/1444/14144/1410/1525/15150/15192/1527/16163/1721/18198/18104/19146/19275/19, 311/20консолидиран февруари 2021)

·  Закон за правда за децата (148/13152/19275/19консолидиран декември 2020)

· Прирачник за Интегрирано водење на случаи 

· Етички кодекс за стручните работници во дејноста социјална заштита

· Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција ( 264/19)
 https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnicisocijalna/2018/2019/Pravilnik%201-socijala.pdf 

· Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, сретства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација (150/20,172/21) 

· Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за подршка на згрижувачки семејства, за простор, сретства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства ( 288/20)
 https://www.mtsp.gov.mk/content/ab47a32929bb407f963d6c2e7cbb4f49.pdf