02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

 База на прашања за посебен испит за лиценца за водител на случај
Превземи ги овде прашањата во Word документ

 

 1. Согласно Законот за социјалната заштита, кој е одговорен за спроведувањето на планот на услуги и организација на тимски средби со стручните лица, вклучени во реализација на планот:
 2. Согласно Законот за социјалната заштита, Центарот за социјална работа во постапката за остварување на право од социјална заштита е должен да донесе решение во рок :
 3. Согласно Законот за социјалната заштита, Центарот за социјална работа издава потврда или уверение за статусот на корисникот на социјална заштита согласно со службената евиденција во рок од:
 4. Согласно Законот за социјалната заштита, во постапката за мирење, брачните другари се покануваат да присуствуваат:
 5. Согласно Законот за социјалната заштита, инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита над установите за социјална заштита и другите даватели на социјални услуги врши: 
 6. Соглано Законот за социјалната заштита, под начелото на индивидуализација се подразбира дека:
 7. Соглано Законот за социјалната заштита, што опфаќаат услугите за информирање и упатување:
 8. Согласно Законот за социјалната заштита, интервентното сместување обезбедува заштита во кризна состојба, а најдолго до:
 9. Согласно Законот за социјалната заштита, начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услугу, ги пропишува :
 10. Согласно Законот за социјалната заштита, Министерството дава дозвола за работа на установи за социјална заштита и на други даватели на социјални услуги, за вршење на работи во социјалната заштита, освен основање на :
 11. Согласно Законот за социјалната заштита, Јавна  установа за социјална заштита  и приватната установа за вон-семејна социјална заштита не може да ја прошири или да ја промени дејноста за која е основана без одобрение од :
 12. Согласно Законот за социјалната заштита, во случај на судир на месната надлежност, Центарот за социјална работа кој ја започнал постапката, е должен до завршувањето на судирот:
 13. Согласно Законот за социјалната заштита, носителот на правото на гарантирана минимална помош, го определува:
 14. Согласно Законот за социјалната заштита, индивидуалниот план со секој член на домаќинството, корисник на гарантирана минимална помош, кој е невработен и евидентиран во надлежниот Центар за вработување, го изготвува:
 15. Согласно Законот за социјалната заштита, право на гарантирана минимална помош може да оставари и домаќинство кое е:
 16. Согласно Законот за социјалната заштита, корисници на услуги за привремен престој се:
 17. Согласно Законот за социјалната заштита, во барањето за остварување на еднократна парична помош, подносителот наведува за која цел му е потребна помошта и во рок од 15 дена од кога сретствата се искористени, а најдоцна три месеци од добивање на помошта, до Центарот за социјална работа доставува доказ дека сретствата се искористени за целта наведено во барањето, освен за еднократна парична помош во висина до:
 18. Согласно Законот за социјалната заштита, лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст, има право на интервентна еднократна парична помош, заради вклучување во социјалната средина во висина до:
 19. Согласно Законот за социјалната заштита, правата на парична помош од социјална заштита се остваруваат:  
 20. Согласно Законот за социјалната заштита, Центарот за социјална работа го преиспитува постоењето на фактите и условите за стекнување и користење на правото од социјална заштита:   
 21. Согласно Законот за социјалната заштита, водителот на случај е должен да изработи индивидуален план врз основа на:
 22. Согласно Законот за социјалната заштита, надоместок заради попреченост се обезбедува за поттикнување социјално вклучување и еднакви можности на лице кое е:
 23. Согласно Законот за социјалната заштита, право на надоместок за помош и нега од друго лице има лице со:
 24. Согласно Законот за социјалната заштита, јавна установа за унапредување на социјална дејност основана од Влада, која остварува дејност на целата територија на Република Северна Македонија е:
 25. Согласно Законот за социјалната заштита, надзор над стручната работа на установите за социјална заштита и другите овластени даватели на социјални услуги, врши:
 26. Согласно Законот за социјалната заштита, роднинското згрижување е услуга за згрижување на дете без родители и детет без родителска грижа:
 27. Согласно Законот за социјалната заштита, Етичкиот одбор е составен од:
 28. Согласно Законот за социјалната заштита, Етичкиот одбор е составен од 3 претставници од кои:
 29. Согласно Законот за социјалната заштита, Етичкиот кодекс за стручните работници во дејноста социјална заштита, го донесува:
 30. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, предлог за изрекување на привремена мерка може да се поднесе:
 31. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, предлог до надлежниот суд за укинување на изречената привремена мерка за заштита согласно овој закон, пред истекот на рокот за кој е изречена мерката, доколку се оцени дека истата ја постигнала целта заради која е изречена, може да поднесе:
 32. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, програмата за реитеграција на жртвите на насилство ја донесува:
 33. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, услугата за привремен престој може да трае:
 34. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, интрвентноо сместување се обезбедува во акутна состојба на насилство кога постои сериозна, реална закана по животот и здравјето на жртвата, во траење:
 35. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, начинот на спореведувањето и начинот на следењето на изречените привремени мерки за заштита согласно овој закон, ги пропишува:
 36. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, мерките, активностите, услугите за жртвите на родово- базирано насилство врз жените и семејно насилство треба да се :
 37. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, проценката на ризик се прави:
 38. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, мерките за здравствена заштита на жените жртви на насилство и жртвите на семејно насилство се обезбедуваат преку:
 39. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, во случај кога како жртва се јавува дете или лице кое не е во состојба да се грижи за себе или лице со ограничена или одземена деловна способност, центарот за социјална работа презема мерки за заштита:
 40. Согласно Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, придружник на жртвата може да биде:
 41. Согласно Правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција, даавањето на услугата од личен асистент започнува со период на взаемно прилагодување помеѓу корисникот и личниот асистент, кој трае :
 42. Согласно Правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција, услугата лична асистенција се обезбедува во вкупно траење :
 43. Согласно Правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција, корисник на услугата лична асистенција која се реализира со трошоци надоместени од Центарот за социјална работа истовремено:
 44. Согласно Правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција, социјалната услуга лична асистенција се дава:
 45. Согласно Правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција, корисникот не може да избере личен асистетн кој е:
 46. Согласно Законот зa семјеството, односите во семејството се засноваат врз:
 47. Согласно Законот за семејството, во случај на несогласување на родителите во вршењето на родителкото право решава:
 48. Согласно Законот за семејството, со посвојувањето се создаваат односи какви што настануваат со :
 49. Согласно Законот за семејството,  не може да се посвои:
 50. Согласно Законот за семејството, обемот на овастувањата на старателот се содржани во:
 51. Согласно Законот за семејството, ако полнолетното лице е неспособно за работа поради болест, физички или психички недостаток а нема доволно сретства за живот и не може да ги добие од својот имот, додека трае таа неспособност  кој е должен  да го издржува ова лице:
 52. Согласно Законот за семејството, кој врши надзор над вршењето на родителското право :
 53. Согласно Законот за семејството, лицето кое сака да посвои дете поднесува барање до:
 54. Согласно Законот за семејството, постапката за мирење на брачните другари  кои имаат малолетни деца ја спроведува:
 55. Согласно Законот за семејството, предлог за враќање на родителското право може да поднесе:
 56. Согласно Законот за семејството, Центарот за социјална работа може да донесе решение, со кое на родителот ќе му го ограничи правото да одржува лични односи и непосредни контакти со детето, се додека не ги изврши обврските спрема детето, доколку не дал издржување за детето подолго:
 57. Согласно Законот за семејството, Центарот за социјална работа ќе донесе решение со кое на родителот кај кого детето не е доверено на чување и воспитување, ќе му го ограничи правото на одржување на лични односи и контакти со детето доколку :
 58. Согласно Законот за правда на децата, постапката спрема дете ја води и санкциите утврдени со овој закон ги изрекува само:
 59. Согласно Законот за правда на децата, дете е секое лице на возраст до:
 60. Согласно Законот за правда на децата, спрема дете во ризик до 14 години и дете во ризик над 14 години само кога центарот за социјална работа ќе оцени дека состојбата на ризик се одразува врз развојот на личноста на детето и неговото правилно вспитување, се применуваат :
 61. Согласно Законот за правда на децата, адвокатот е должен да даде правно мислење во писмена форма во рок од :
 62. Согласно Законот за правда на децата, судот ја преиспитува потребата од престој во воспитно-поправниот дом секоја година по:
 63. Согласно Законот за заштита на децата, правото на детски додаток се остварува во зависност од:
 64. Согласно Законот за заштита на децата, правото на детски додаток се обезбедува до:
 65. Согласно Законот за заштита на децата, еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејство за:
 66. Согласно Законот за заштита на децата, висината на еднократната помош за второ новороденче изнесува :
 67. Согласно Законот за заштита на децата, висината на еднократната помош за прво новороденче изнесува:
 68. Согласно Законот за заштита на децата, додаток за образование се обезбедува заради покривање на дел од трошоците на домаќинството поврзани со :
 69. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, стручниот работник е ориентиран кон силите и потенцијалите на корисникот, а своите интервенции ги насочува во правец на развој на капацитетите на корисникот за самопомош, во согласност со клучниот принцип во социјалната работа:
 70. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, најголем ефект во работата со корисниците може да се постигне доколку:
 71. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, во перспективата заснована на сили и потенцијали на корисникот, водителот на случај е насочен на:
 72. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, водителот на случај најчесто е:
 73. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, за ефикасна и ефективна имплементација на интегрираното управување со случај, може да се формираат:
 74. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, при проценкатa треба да се земат предвид:
 75. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, при проценката, водителот на случај, врз основа на расположливи информации за случајот, планира:
 76. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, што опфаќа сумарна проценка:
 77. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, целта на мотивациското интервју при водење случај е:
 78. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, што му овозможува на водителот на случај техника: рефлексија при мотивациско интеврју?
 79. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, што се индикатори при водење случај?
 80. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, перспективата заснована на сили, нагласувајќи ги неговите/нејзините силни страни и можности за решавање на проблемот, го гледа корисникот како личност со:
 81. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, планот на услуги се прави по:
 82. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, доколку во текот на реализација на планот се јави потреба за подетален план, истиот се прави во рок од:
 83. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, дали со правењето на нов план на услуги, се одложува реализацијата на актуелниот план на услуги:
 84. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, кога корисниците се деца, општата цел се дефинира во контекст на:
 85. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, за дефинирање на очекуваните резултати при водење случај, препорачлива е СMAРT (SMART) техниката за поставување на целите, кои треба да бидат:
 86. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, мониторингот при водење случај дава одговор на прашањето:
 87. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, при водење случај, кога е потребно да се развие нов план на услуги?
 88. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, евалуација е процес кој се спроведува за:
 89. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, со евалуацијата се разгледуваат ефектите од обезбедените услуги и преземените мерки, врз основа на:
 90. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, од исклучително значење е соработката меѓу центрите за социјална работа и центрите за вработување, поради неопходноста од заедничка проценка на:
 91. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, случајот се затвора после:
 92. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, почетната проценка во методот водење на случај се прави најмногу за:
 93. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, кои се чекорите на методот водење на случај?
 94. Согласно прирачникот „Интегрирано водење на случаи“, кој е третиот чекор од методот водење на случај?
 95. Согласно Правилникот за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за подршка на згрижувачки семејства, за простор, сретства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства, кои се поблиски критериуми за избор на згрижувачко семејство:
 96. Согласно Правилникот за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за подршка на згрижувачки семејства, за простор, сретства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства, изборот на згрижувучко семејство за лицето кое треба да  се згрижи го прави :
 97. Согласно Правилникот за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за подршка на згрижувачки семејства, за простор, сретства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства, во едно згрижувачко семејство може да бидат згрижени најмногу:
 98. Согласно Правилникот за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за подршка на згрижувачки семејства, за простор, сретства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства, што опфаќа згрижување во семејство:
 99. Согласно Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација, стручниот работник од центарот за социјална работа, заради следење на реализацијата на индивидуалниот план за користење на дневната услуга одржува заеднички средби најмалку:
 100. Согласно Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација, во центарот за дневен престој за бездомни лица, услугата може да се дава најмногу за: