02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Термини и распоред за полагање на практичен дел од испит  05.10.2021, 06.10.2021 и 07.10.2021.

Полагањето ќе се одвива онлајн на платформата ZOOM.

 

05.10.2021 година

1 група

 

Билјана Бошковска Психолог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип 09:00
Оливера Змејковска-Димитровска Педагог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово 09:20
Газменд Саити Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово 09:40
Орхан Јашар Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје 10:00
Алма Абдули-Сељими Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар 10:20
Јасмина Томовска Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово 10:40
Јулијана Стефановска Социјален работник ПУ СОС Детско Село-Скопје 11:00
Љубица Ангеловска Дефектолог ЈУ Специјален Завод Демир Капија 12:00
Виолета Поповска Социјален работник ЈЗУ Геријатрија 13 Ноември-Скопје 12:20
Сара Илиева Психолог Терапевтска заедница-Покров 12:40
Јасминка Кочанковска Психолог Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола 13:00
Наташа Андова Социјален работник Црвен Крст Скопје 13:20
Христина Алексоска Социјален работник ПУСЗ Феникс Премиум-Скопје 13:40

 

06.10.2021 година

2 група

 

Бесник Емини Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово 09:00
Шпреса Арифи Бејта Психолог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар 09:20
Димитар Атанасовски Правник ЈУ Центар за социјална работа-Кратово 09:40
Башким Фазлиоски Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп 10:00
Бејза Идризи-Даути Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово 10:20
Ангела Мирчевска Дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола 10:40
Даниела Ѓоргиевска Психолог Здружение на граѓани-Заштита на права на детето, Скопје 11:00
Елена Петровска Социјален работник ПУСЗ Мирковски-Скопје 12:00
Сенада Смајовиќ Дефектолог ПУ СОС Детско Село-Скопје 12:20
Маргарита Николовска Психолог ЈУ Специјален Завод Демир Капија 12:40
Василка Јовановска Социјален работник Здружение на граѓани-Заштита на права на детето-Скопје 13:00
Љупка Цветкоска Социјален работник ПУСЗ Геромедикал Феникс-Скопје 13:20

07.10.2021

 3 група

 

Астрит Јонузи Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово 09:00
Емилија Ангеловски Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје 09:20
Лаурета Лимани-Спахиу Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Кичево 09:40
Кристина Мишовска Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово 10:00
Рафиз Ибраими Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар 10:20
Мирајет Рамадани Социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје 10:40
Кадрије Џафери Педагог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар 11:00
Ани Луши Правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово 12:00
Јасмина Калеовска Социјален работник ЈУ За згрижување деца со воспитно-социјалени проблеми и нарушено поведение-Скопје 12:20
Елена Јовчевска Социјален работник Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола 12:40
Даниела Симовска Социјален работник Терапевства заедница-Покров 13:00
Билјана Јовановска Педагог Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе-Отворена Порта 13:20
Жанета Органџиева Социјален работник Општинска организација Црвен Крст-Струмица 13:40