02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца – ден 21.09.2021 и 22.09.2021 година

 

 

1.     Бесник Емини – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово

2.     Ангела Мирчевска – Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола

3.     Даниела Ѓоргиевска – Здружение на граѓани-Заштита на правата на детето, Скопје

4.     Шпреса Арифи Бејта – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

5.     Елена Петровска – ПУСЗ Мирковски-Скопје

6.     Сенада Смајовиќ – ПУ СОС Детско Село-Скопје

7.     Димитар Атанасовски – ЈУ Центар за социјална работа Кратово

8.     Маргарита Николовска – ЈУ Специјален Завод Демир Капија

9.     Башким Фазлиоски- ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Прилеп

10.  Бејза Идризи -Даути – ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Тетово

11.  Василка Јовановска – Здружение на граѓани-Заштита на правата на детето, Скопје

12.  Јулијана Стефановска – ПУ СОС Детско Село-Скопје

13.  Билјана Бошковска – ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Штип

14.  Љубица Ангеловска – ЈУ Специјален Завод Демир Капија

15.  Орхан Јашар – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје

16.  Виолета Поповска – ЈЗУ Геријатрија 13 Ноември-Скопје

17.  Алма Абдули- Сељими – ЈУМеѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

18.  Сара Илиева – Терапевтска заедница- Покров

19.  Јасминка Кочанковска – Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола

20.  Наташа Андова – Црвен Крст на град Скопје

21.  Оливера Змејковска – Димитровска –   ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Тетово

22.  Газменд Саити – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово

23.  Јасмина Томовска – ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Тетово

24.  Астрит Јонузи – ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Тетово

25.  Елена Јовчевска – Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола

26.  Даниела Симовска – Терапевтска заедница ,,Покров,,

27.  Билјана Јовановска – Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе – Отворена Порта

28.  Лаурета Лимани- Спахиу – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа- Кичево

29.  Жанета Органџиева – Општинска организација Црвен крст-Струмица

30.  Јасмина Калеовска – ЈУ За згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение-Скопје

31.  Кристина Мишовска – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово

32.  Рафиз Ибраими – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

33.  Мирајет Рамадани – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

34.  Кадрије Џафери – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

35.  Ани Луши – ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Тетово​