02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Полагањето на стручниот испит за стекнување со општа лиценца за работа ќе се одвива електронски. За начинот на полагањето, дополнително ќе се истакне упатство на Веб страните на Заводот и на Министерство за труд и социјална политика.

НАПОМЕНА: Доколку има промена во меил адресите, Ве молиме во најкус можен рок да го известите Заводот.

ПРВА ГРУПА во 10 часот на 21.09.2021 

 

Бесник Емини правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово

gio.modest@hotmail.com

 

Шпреса Арифи Бејта психолог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

Shpresabejta0@gmail.com

 

Димитар Атанасовски правник, ЈУ Центар за социјална работа – Кратово

dimitar.atanassovski@yahoo.com

 

Башким Фазлиоски правник ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Прилеп

Bf20021@seeu.edu.mk

 

Бејза Идризи -Даути социјален работник ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Тетово

bejza.i@hotmail.com

 

Вахиде Емши правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово

vahideemshi@gmail.com

 

Ангела Мирчевска дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола

angela.mircevska1@hotmail.com

 

Даниела Ѓоргиевска психолог Здружение на граѓани-Заштита на правата на детето, Скопје

dane.gjorgievska@gmail.com

 

Елена Петровска социјален работник ПУСЗ Мирковски-Скопје

epetrovska.puszmirkoski@gmail.com

 

Сенада Смајовиќ дефектолог ПУ СОС Детско Село-Скопје

senada.smajovic@sos.org.mk

 

Маргарита Николовска психолог ЈУ Специјален Завод Демир Капија

Margarita.nikolovska11@gmail.com

 

Василка Јовановска социјален работник Здружение на граѓани-Заштита на правата на детето, Скопје

petrova_vasilka@gmail.com

 

 

 

ВТОРА ГРУПА во 14 часот на 21.09.2021

 

Билјана Бошковска психoлог ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Штип

boskovskabiljana@yahoo.com

 

Оливера Змејкоска – Димитровска педагог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово

ole.zmejkoska@gmail.com

 

Газменд Саити социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово

atomi_1986@hotmail.com

 

Орхан Јашар социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје

orhan_jasar@yahoo.com

 

Алма Абдули- Сељими социјален работник ЈУМеѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

alma_abduli@live.com

 

Јасмина Томовска правник Ју Меѓуопштински центар за социјална работа-Тетово

jasmina_tomovska@yahoo.com

 

Јулијана Стефановска социјален работник, ПУ СОС Детско Село-Скопје, барање за полагање на испит за општа лиценца за вршење стручни работи во установа за вон семејна заштита

julijana.stefanovska@sos.org.mk

 

Љубица Ангеловска дефектолог ЈУ Специјален Завод Демир Капија

bube_janeva@yahoo.com

 

 

 

Виолета Поповска социјален работник ЈЗУ Геријатрија 13 Ноември-Скопје

popovska_v@yahoo.com

 

Сара Илиева психолог Терапевтска заедница- Покров

ilievaas@yahoo.com

 

Јасминка Кочанковска психолог Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и малице деца-Битола

j.kochankovska@gmail.com

 

Наташа Андова социјален работник Црвен Крст на град Скопје

andova_n@yahoo.com

 

 

 

ПРВА ГРУПА во 10 часот на  22.09.2021

 

Астрит Јонузи социјален работник ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Тетово

astrit.junuzi@gmail.com

 

Лаурета Лимани- Спахиу  социјален работник ЈУМЦСР Кичево

leta.limani@gmail.com

 

Кристина Мишовска социјален работник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово

kika_misovska@sos.org.mk

 

Рафиз Ибраими правник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

Rafizibrahimi87@gmail.com

 

Мирајет Рамадани социјален работник ЈУМЦСР Скопје

mirajetmustafa@yahoo.com

 

Кадрије Џафери педагог ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар

K_adrije@hotmail.com

 

Ани Луши правник ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Тетово

ani1.lushi@gmail.com

 

Јасмина Калеовска Социјален работник ЈУ За згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение-Скопје

jas.duric@gmail.com

 

Елена Јовчевска социјален работник Центар за поддршка на згрижувачки семејства во ЈУ Дом за доенчиња и малице деца-Битола

elena_jovcevska@hotmail.com

 

Даниела Симовска социјален работник Терапевтска заедница ,,Покров,,

danisimovska@gmail.com

 

Билјана Јовановска педагог Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе – Отворена Порта

bjovanovska@lastrada.org.mk

 

Жанета Органџиева социјален работник Општинска организација Црвен крст-Струмица

zbudinoska28@gmail.com