02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА 24.06.2021

 

1.         Зорица Маркова- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Топанско Поле

2.        Андриана Крстеска Топузовска- ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Топанско Поле

3.        Милена Симоновска – ЈУ МЦСР Куманово

4.        Ана Баневска Стефановска – ЈУ МЦСР Куманово

5.        Дафина Деневска – ЈУ МЦСР Куманово

6.        Марија Алексовска- Цветковска – ЈУ МЦСР Куманово

7.        Николиа Волкановска – ЈУ МЦСР Скопје

8.        Вилдан Рахмани – ЈУ МЦСР Скопје

9.        Валентина Арсова- ЈУЦСР Виница

10.       Лидија Ѓуров- ЈУЦСР Виница

11.       Сузана Костадинова-ЈУЦСР Виница

12.       Тања Симоновска Стојановиќ-ЈУМЦСР Крива Паланка

13.       Андриана Ивановска Давитковска-ЈУМЦСР Крива Паланка

14.       Драгана Ѓошевска-ЈУМЦСР Крива Паланка

15.       Билјана Веселинова-ЈУМЦСР Крива Паланка

16.       Јулијана Стојановска-ЈУМЦСР Крива Паланка

17.       Виолета Здравкоска-ЈУМЦСР Гостивар

18.       Емир Сулејмани-ЈУМЦСР Гостивар

19.       Емилија Анастасов-ЈУМЦСР Пробиштип

20.      Димитар Ефтимов-Здружение за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС-Скопје

21.       Ивана Стојова-ЈУМЦСР Делчево

22.     Марија Илиева Митревска-ЈУМЦСР Берово

23.     Сандра Ѓорѓиевски-ЈУМЦСР Делчево

24.     Синиша Радески- ЈУМЦСР Македонски Брод

25.      Михаела Николовска-ЈУМЦСР Македонски Брод

26.      Драган Драгановски-ЈУМЦСР Делчево

27.      Елена Попеска-ЈУМЦСР Струга

28.     Вјолца Даути-ЈУМЦСР Струга

29.      Димитар Кракутовски-ЈУМЦСР Берово

30.      Николинка Томова-Црвен Крст на РСМ, општинска организација Струмица

31.      Серхан Нанушев-ПУСЗ Опен Харт-Струмица