02 3230-401 juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Комисијата за лиценцирање објавува сесија за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита. Кандидатите кои ги исполнуваат условите објавени во подбанерот Издавање на општа лиценца за работа, потребните документи треба да ги достават до ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, со назнака за Комисија за лиценцирање, во периодот од 17.03.2021 – 30.03.2021 година.