Етички кодекс за стручните работници во дејноста социјална заштита
Закон за социјална сигурност на стари лица
Закон за заштита на децата

Закон за измена и дополнување на Закон за заштита на децата
Закон за заштита на децата – консолидиран текст
Службен весник број 10 од 22.01.2015 
Службен весник број 12 од 22.01.2014
Службен весник број 21 од 02.02.2018
Службен весник […]