Податоци за семејното насилство во Македонија, добиени од кварталните табели за семејно насилство, од сите 30 Центри за социјална работа, за периодот: јануари – септември 2017 година

 

Жртви на семејно насилство

Полнолетни: 117 машки и 551 женски пол

Малолетни: 42 машки и 51 женски

Вкупно:  761

 

Националност на жртвите на семејно насилство

Македонци:                624

Албанци:                      39

Роми:                            60

Други:                           38

 

Видови на семејно насилство извршено над жртвите на семејно насилство:

Физичко семејно насилство:       389  (полнолетни и малолетни жртви од двата пола)

Психичко семејно насилство:      617 (полнолетни и малолетни жртви од двата пола)

Сексуално семејно насилство:    12  (од нив, 10 возрасни жени и 2 девојчиња)

Економско семејно насилство:   33  (од нив, 31 возрасна жртва од м/ ж пол и 1 дете)

 

Други активности во контекст на помош и заштита на жртвите на семејно насилство:

Број на известувања до АВРМ за вклучување на жртвите на семејно насилство во активни мерки на Владата за вработување:  97

Обезбедена психо-социјална помош на жртвите на семејно насилство: 761

Обезбедена правна помош на жртвите на семејно насилство: 450

Број на интервенции со МВР: 39

Број на интервенции во здравствени институции: 25

Обезбедено право на СПП за жртвите на семејно насилство: 14

Обезбедено право за ЕПП за жртвите на семејно насилство: 6

Обезбедено право за ППП за жртвите на семејно насилство: 1

 

 Сторители на семејно насилство

Полнолетни: 661 машки и 56 женски пол

Малолетни: 2 машки пол

Вкупно:  719

Кривични пријави за сторителите, заради непочитување на судски мерки: 36  (22 за мажи и 14 за жени – сторители на семејно насилство)

Број на писмени известувања до МВР за постоење на оружје кај лица што вршат семејно насилство: 28

Број на писмени известувања  до институција  или правно лице каде сторителот ракува или има пристап до службено огнено оружје: 1

 

Подготви: Душанка Петрова

Виш стручен работник – ЗСД