Податоци за семејното насилство во Македонија, добиени од кварталните табели за семејно насилство, од сите 30 Центри за социјална работа, за периодот: октомври – декември 2017 година

 

Жртви на семејно насилство:

Полнолетни: 253 (213 жени, 40 мажи)

Малолетни: 37 (19 девојчиња, 18 момчиња)

Вкупно:  290

 

 Националност на жртвите:

Македонци:  254

Албанци: 29

Роми: 25

Од друга националност: 19

 

 Видови на семејно насилство извршено над жртвите на семејно насилство:

Психичко и физичко:  278 (полнолетни и малолетни жртви од двата пола)

Само физичко семејно насилство: 2   (полнолетни жртви од женски пол)

Само психичко семејно насилство:   10 (полнолетни и малолетни жртви од женски пол)

Сексуално семејно насилство:    2  (возрасни жени: 1 од Скопје и 1 од Струмица)

Економско семејно насилство:   7  (полнолетни жртви од двата пола)

 

Други активности во контекст на помош и заштита на жртвите на семејно насилство:

Број на известувања до АВРМ за вклучување на жртвите на семејно насилство во активни мерки на Владата за вработување:  46

Обезбедена психо-социјална помош на жртвите на семејно насилство: 290

Обезбедена правна помош на жртвите на семејно насилство: 270

Број на интервенции со МВР: 24

Број на интервенции во здравствени институции: 14

Обезбедено право на СПП за жртвите на семејно насилство: 4

Обезбедено право за ЕПП за жртвите на семејно насилство: 4

Обезбедено право за ППП за жртвите на семејно насилство: /

 

Сторители на семејно насилство

Полнолетни: 268 (242 мажи и 26 жени)

Малолетни: /

 

Кривични пријави за сторителите, заради непочитување на судски мерки: 6  за мажи сторители на семејно насилство

Број на писмени известувања до МВР за постоење на оружје кај лица што вршат семејно насилство: 7

 

Подготви: Душанка Петрова

Виш стручен работник – ЗСД