1. ПОДАТОЦИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ПОЈАВАТА СПОРЕД ВНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО БАЗАТА НА ЛИРИКУС

 

Жртви на семејно насилство, во I квартал на 2015

Според внесените податоци во базата на ЛИРИКУС, на почетокот на првиот квартал од 2015 година активни биле 1210 жртви, регистрирани биле нови 125 жртви, а во пасива биле ставени 64 досиеја за жртви на семејно насилство.

На 31/03/2015 активни биле  1271 досиеја за жртви на семејно насилство.

 

Т. 1 – Активни предмети за жртви на семејно насилство по месеци: 

Јануари Февруари Март
1243 1264 1271

 

Сторители на семејно насилство  – прв квартал на 2015

На почетокот на четвртиот  квартал од годината активни биле 589 досиеја за сторители на семејно насилство, регистрирани биле нови 75 сторители, а во пасива биле ставени 35 досиеја за сторители на семејно насилство. На крајот на првиот квартал од годината, (31.03.2015) активни биле 629 досиe за сторители на семејно насилство.

 Т. 2 – Активни предмети за сторители на семејно насилство по месеци: 

Јануари Февруари Март
605 622 629

 

1.1.  Услуги за жртви на семејно насилство 

Вид на услуги Бр. на услуги за  жртви
Стручна советодавна и/или советувалишна работа: 291
Обезбедување соодветна психо-социјална интервенција и третман: 170
Теренска работа (увид во домот): 123
Активности поврзани со третман на жртвите и примена на разни видови мерки на заштита: 125
Реализација на различни мерки на заштита на жртвите, при што истовремено има и постапувања по пријава на нарушени брачни и семејни односи, како и уредување на видувања на децата со родителот со кого не живеат: 40
Предложени МЗ во комбинација со активности поврзани со изрекување на ПМЗ, односно следење на изречените ПМЗ од судовите: 81
Изречени МЗ од Судот 59
Други активности: 55

 

Забележани се вкупно 944 услуги за жртвите на семејно насилство во првиот квартал на 2015 година.

 

  1. ПОДАТОЦИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ПОЈАВАТА СПОРЕД ПОДАТОЦИТЕ ВО КВАРТАЛНИТЕ ТАБЕЛИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

 

Т. 3  – Жртви на семејно насилство, според националност, пол и возраст во I квартал на 2015

Националност на жртвите
Македонци: 296
Албанци: 24
Роми: 34
Други: 13
Вкупно:  367
Пол и возраст
Полнолетни Малолетни
м ж м ж
58 269 22 11
 Вкупно: 367

 Т.4  Ново-евидентирани лица – жртви на семејно насилство во ЦСР по региони во РМ во I квартал од 2015 година

 
РЕГИОНИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Жртви на семејно насилство ВКУПНО
СКОПСКИ Скопје 101 101
ЈУГОЗАПАДЕН КичевоОхридДебарСтруга

М.Брод

85851

4

    

76

ПОЛОШКИ ГостиварТетово 1021  31
ПЕЛАГОНИСКИ БитолаПрилепРесенКрушево

Демир Хисар

10453/

3

    

61

ВАРДАРСКИ КавадарциВелесСвети НиколеНеготино 104113    28
ЈУГОИСТОЧЕН СтрумицаВаландовоГевгелијаРадовиш 20/714    41
ИСТОЧЕН БеровоДелчевоВиницаШтип

Пробиштип

Кочани

65/1

1

9

    

 

22

СЕВЕРОИСТОЧЕН КумановоКратовоКрива Паланка 511   7
ВКУПНО 30 367 367

 

 

T.5 Преглед на предложени и изречени ПМЗ спрема сторители  на семејно насилство во ЦСР по региони во РМ во I квартал од 2015 година 

 
РЕГИОНИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРЕДЛОЖЕНИ ПМЗ ОД ЦСР ИЗРЕЧЕНИ ПМЗ ОД СУДОВИТЕ
СКОПСКИ  (19 /8) Скопје 19 8
ЈУГОЗАПАДЕН  (65 /62) КичевоОхридДебарСтруга

М.Брод

84212/

3

8466/

2

ПОЛОШКИ  (1/0) ГостиварТетово 1/ //
ПЕЛАГОНИСКИ  (16 /12) БитолаПрилепРесенКрушево

Демир Хисар

664/

/

633/

/

ВАРДАРСКИ  (13 /24) КавадарциВелесСвети НиколеНеготино 8/5/ 5946
ЈУГОИСТОЧЕН  (12 /15) СтрумицаВаландовоГевгелијаРадовиш ///12 3//12
ИСТОЧЕН  (36 /19) БеровоДелчевоВиницаШтип

Пробиштип

Кочани

152//

3

16

51//

3

10

СЕВЕРОИСТОЧЕН  (3 /6) КумановоКратовоКрива Паланка 21/ 213
ВКУПНО ПМЗ: 30 165 146

 

Констатации:

 Од вкупно 367 нови жртви, колку што ЦСР пријавиле во своите квартални табели, во првиот квартал од 2015 година, во базата на ЛИРИКУС  се внесени 125 жртви, што изнесува 34% од сите новоевидентирани жртви на насилство;

Најголем број на услуги биле дадени во советодавната, психо-социјалната и советувалишната работа со жртвите;

 

 

За повеќе информации обратете се во Заводот за социјални дејности

Контакт лице: Душанка Петрова